การขอพระราชทานในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป