วันนี้ ท่านหัวหน้าวิชิต  เยี่ยมเวหา  พร้อมด้วย ศน.ยอดทอง  จันดาวัลย์และคุณครุเสาวคนธ์  สมาน  ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด อ.หนองหาน  สพท.อด.3  ได้ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  การเขียนโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน