ในระหว่างวันที่ 23 - 25  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3  ได้แก่  ร.ร.บ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน , ร.ร.บ้านยา อ.หนองหาน, ร.ร.บ้านหนองหลัก อ.ไชยวาน, ร.ร.บ้านโพนงาม อ.หนองหาน , ร.ร. พิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศ .(องค์การมหาชน)