สวัสดีค่ะ บันทึกนี้เป็นสาระภาษาไทยที่คุณครูภาษาไทยควรรู้ 
ที่ครูภาทิพได้รับเนื้อหามาในรูปของซีดี  แต่ไม่สามารถนำเสนอในรูปแบบ
โปรแกรมเวิร์ดได้  เพราะอักษรและสัญลักษณ์บางตัวแสดงผิดเพี้ยน  จึงมี
ความจำเป็นต้องเสนอในรูปแบบภาพและไฟล์ PDF  หากคุณครูท่านใด
ต้องการนำไปจัดทำเอกสาร  หรือเลือกเฉพาะบางเนื้อหาก็สามารถดาวน์โหลด
ได้จากที่นี่ค่ะ  คลิก >>> ภาษาไทย สาระที่ควรรู้

  

 

คำนำ

 

          ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพ             ครูภาษาไทย โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๕๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมีการประเมินความรู้ความสามารถครูภาษาไทย รวมทั้งจัดหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย 

          จากการดำเนินงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานครูภาษาไทยทั่วประเทศ พบว่า มีครูผู้สอนภาษาไทยจำนวนมากที่ไม่ได้จบวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาไทย โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย พบว่า ครูผู้สอนยังขาดความรู้ซึ่งต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลายด้าน ด้วยเหตุนี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา      โดยสถาบันภาษาไทย จึงได้สรุปเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ครูควรทราบ โดยเนื้อหาบางส่วนได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ครูผู้สอน         ได้ในระดับหนึ่ง  

 

 

                                                         

(นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คศ.๔  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

ความหมายของภาษา ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

พยัญชนะไทย สระไทย วรรณยุกต์ไทย 

การแจกลูกและสะกดคำ 

แนวการจัดการเรียนการสอนการแจกลูกและสะกดคำ

การผันวรรณยุกต์

แนวการสอนการผันวรรณยุกต์ 

มาตราตัวสะกด และแนวการสอน

อักษรนำ  อักษรควบ 

คำพ้อง 

คำย่อและอักษรย่อ  เครื่องหมายในภาษาไทย 

การสร้างคำในภาษาไทย 

ประโยค 

การใช้พจนานุกรม 

การคัดลายมือและแนวการสอน

คำที่มักเขียนผิด 

บรรณานุกรม ผู้จัดทำ   

 

           

ที่มาของข้อมูล  สถาบันภาษาไทย ภาษาไทย  สาระที่ควรรู้ (สำเนา)