ความเห็น 1857712

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ครูอร และครูจิ๋ว(ครูภาทิพ  เอกไทย มสธ.รุ่นแรก ค่ะ)  

 ข้อสอบออกโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ประถม กับมัธยม ข้อสอบคนละชุดกัน

ช้อสอบที่เคยทราบเมื่อครั้งไปประชุมคือ ๑๐๐ ข้อ  แต่ตอนหลังไม่ทราบว่า

เป็นไปตามนั้นหรือเปล่า

     เนื้อหา   เมื่อออกโดยคณะครุศาสตร์   ก็คงไม่ออกเฉพาะเนื้อหาภาษาไทย

น่าจะรวมถึง  บทบาทหน้าที่ของครู  การวัดประเมินผล   จิตวิทยา   การใช้สื่อนวัตกรรมเบื้องต้น  และอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิจัยชั้นเรียนด้วย  ความคิดเห็นส่วนตัวของครูภาทิพค่ะ