ผลงานทางวิชาการที่ดีควรต้องมีคุณภาพและมีประโยชน์อย่างไร

   การจะดูว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพหรือไม่มีแนวทางพิจารณา ดังนี้
                ด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ   
1.   รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการในประเภทนั้น ๆ
2.   เนื้อหาถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย   ค้นคว้าอ้างอิงถูกต้อง  เชื่อถือได้  ถูกหลักภาษา   เป็นระบบเดียวกัน
3.   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่คัดลอกผู้อื่นโดยมิชอบ
4.   การอ้างอิงทำเชิงอรรถ   บรรณานุกรมถูกต้อง   ถ้าใช้ระบบใดก็ใช้ระบบเดียวกันทั้งเล่ม
5.   การพิมพ์และจัดทำรูปเล่มต้องถูกต้องตามหลักการทำหนังสือวิชาการ
 
ด้านประโยชน์ของผลงานวิชาการ      
ต้องแสดงให้เห็นทั้งด้านการจัดทำ  การทดลองใช้  การนำไปใช้จริง   องค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น   ผลจากการนำไปใช้ประโยชน์  และการเผยแพร่
ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน )
ดังนี้
                1.  คุณภาพผลงานทางวิชาการ   ( 50  คะแนน )
1.1  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ                        20 คะแนน
1.2  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ                        15 คะแนน
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                10 คะแนน
1.4  การพิมพ์และการจัดทำรูปเล่ม                          5 คะแนน
 
                2.  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  ( 50 คะแนน )
2.1  ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ          15     คะแนน
2.2  ต่อผู้เรียน  ครู  นักศึกษา  การจัดการศึกษา        25 คะแนน
2.3  การเผยแพร่ในวงวิชาการ                               10 คะแนน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

อาก้อย
IP: xxx.188.48.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูอยากทราบว่าเราเป็นครูสายผู้สอน อะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการ

ขอบคุณค่ะ