นิยามของผลงานทางวิชาการเพื่อการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

           ตอนนี้ ก.ค.ศ. กำหนดคู่มือการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ขอรับประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะในทุกตำแหน่งของแต่ละวิทยฐานะไว้แล้ว  โดยวิทยฐานะชำนาญการไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง วิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องมีผลงานทางวิชาการ  2  เรื่อง โดยต้องเป็นงานวิจัย 1 เรื่อง และต้องเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ด้วย
                ตามคู่มือการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ให้ความหมายของผลงานทางวิชาการไว้ว่า หมายถึง  “ เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทำขึ้นจากความรุ้  ความสามารถทักษะ และ ประสบการณ์ของผู้จัดทำ โดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และ ได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
                ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการจะกำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละสายงาน ดังนี้
1.     สายงานการสอน
2.     สายงานบริหารสถานศึกษา
3.     สายงานบริหารการศึกษา
4.     สายงานนิเทศการศึกษา
         แต่ละสายงานก็จะมีนิยามและลักษณะของผลงานทางวิชาการต่างกันออกไป เช่น สายงาน
บริหารสถานศึกษา  กำหนดไว้ว่า   หมายถึง   “ เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ และ เป็นประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา  หรือ จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี “ โดยมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังนี้
                1. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ  บริหารแผนและงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และ  ด้านการบริหารทั่วไป
                2.  เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ สาขาวิชาต่าง ๆ  เป็นต้น
                                ( สายงานอื่น ๆ  สามารถดูได้ในคู่มือฯ ของ ก.ค.ศ. )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓