“หัวใจดี มีหุ่นสวย รวยพลัง” ที่เมืองลุง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประเภทบุคคล จำนวน 30 คน และประเภทองค์กร จำนวน 6 องค์กร

     ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม  2549 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ได้ดำเนินโครงการดี ๆ คือการประกวดบุคคล/องค์กร  “หัวใจดี มีหุ่นสวย รวยพลัง” จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ  2549 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประเภทบุคคล จำนวน 30 คน และประเภทองค์กร จำนวน 6 องค์กร และได้คัดเลือกประเภทบุคคล 2 คน และประเภทองค์กร 2 องค์กร ในระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเขต และระดับประเทศ ตามลำดับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศ จะเข้ารับรางวัลในวันหัวใจโลก ปี 2549 (วันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน) ณ กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

     สำหรับผลการคัดเลือก เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการตัดสิน (นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์) ได้นำเรียนผู้ว่าราชการเพื่อออกประกาศจังหวัด มีดังนี้

             1.ประเภทองค์กร
                 1.1 องค์กรต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมด้านสุขภาพ จำนวน 2 องค์กร (ส่งต่อไปประกวดในระดับเขต) ได้แก่
                        - ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพัทลุง (กอส.) รายละเอียดโดยย่อของชมรมนี้ ดังนี้ จำนวนสมาชิกชมรม มีจำนวน 274  คน เป็นชมรมที่ก่อตั้งโดยผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ประมาณ 30 กว่าปี มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกวัน  แบ่งกิจกรรมเป็น 3  กิจกรรม  คือ  แอโรบิค เดิน-วิ่ง  และไทเก็ก เมื่อออกกำลังกายเสร็จในตอนเช้าจะมีการรวมตัวสมาชิกท่องคำขวัญชมรม  นับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม และให้ความรู้แก่สมาชิกวันละ 3 นาที มีการประชุมสมาชิก  และหารายได้ของชมรมโดยสมาชิกร่วมกันบริจาค และขอสนับสนุนจากร้านค้า จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพสำหรับสมาชิกทุกคน และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสถานที่ออกกำลังกายได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า
                        - ชมรมจักรยานพัทลุง รายละเอียดโดยย่อของชมรมนี้ ดังนี้ มีสมาชิกจำนวน  100  คน เป็นชมรมที่ก่อประมาณ 5 ปี สมาชิกหลากหลายอาชีพและอายุ  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทุกวัน เช้า เย็น และมีแผนชัดเจนในการรวมกลุ่มโดยเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์  มีความสนใจด้านสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลงานโชว์ทั้งถ้วยรางวัล  รูปภาพ เหรียญต่างๆ และสนับสนุนเยาวชนเป็นนักกีฬาระดับชาติ 1 คน รวมตัวเพื่อลดมลพิษในอากาศและประหยัดเชื้อเพลิง   ร่วมกิจกรรมกับหลายๆหน่วย เช่นปั่นจักรยาบต้านยาเสพติด  ฝึกอบรมปั่นจักรยานที่ถูกต้องให้กับเยาวชน เป็นต้น

                 1.2  องค์กรที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ  จำนวน 4  องค์กร  ได้แก่
                        - โรงพยาบาลพัทลุง
                        - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
                        - ชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
                        - ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านน้ำตก อำเภอป่าบอน

             2. ประเภทบุคคล
                 2.1 บุคคลตัวอย่างในการดูแลสุขภาพดี จำนวน 2 คน (ส่งต่อไปประกวดในระดับเขต) ได้แก่
                       - นางชลฤดี เทพชนะ
                       - นางสาววัลลี ปุรินทราภิบาล

                 2.2 บุคคลที่ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 28 คน (ลำดับรายชื่อตามความอาวุโส) รับประกาศและรางวัลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ได้แก่
                        1. นางผัสพร  วีระกิติกุล        15. นายจรูญ   พรรณราย 
                        2. นายเพียร   อินทร์สังข์       16. นายแพทย์วุฒิชัย  ดิลกธราดล
                        3. นางมาลี   สาครวงค์         17. นายพงษ์ศักดิ์   อินทร์สังข์
                        4. นายสมพงศ์   คชภักดี       18. นางนงลักษณ์   มากคง
                        5. นายเปรื่อง   ประชาชาติ     19. นางจุรี   จันทร์หอม
                        6. นายชุม   ดำเรือง              20. นางถนอม   วัฒนานิยม
                        7. นายจิตร์   สุดสวาท           21. นายบุญธรรม  กลิ่นมณี
                        8. นายทบ   เพชรรักษ์           22. นายศักดิ์   พูลเอียด
                        9. นายสว่าง  พนาวสันต์        23. นางสมปรารถนา  ชูปู
                        10. นายสมชาย   ชุมพาที      24. นายมานพ   รามทอง
                        11. นายละมิตร  เทียนเสรี      25. นายสมคิด   ไวยรัตน์
                        12. นายวิโรจน์  ไทยกวาง      26. นางรัตนา  ทองคณารักษ์
                        13. นายไพโรจน์  อนุมณี       27. นายเอกพงศ์  ก้องพงศธร
                        14. นายศิลปะชัย   ไพจิตร     28. นางสาวกษิมา  บำรุงเสนา

     ขอบคุณ “คุณอำนวย” เจ้าของเรื่องเล่าดี ๆ และมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น คือ นางทัฏธภัสส์  มณีชาตรี นักวิชาการสาธารณสุข 6 และ นพ.ธนิศ   เสริมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

     ขอบคุณ “คุณเอื้อ” ในกิจกรรมนี้ที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่คนพัทลุง คือ นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ และ นพ.ยอร์น จิระนคร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (3)

rc
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมกิจกรรมดี ๆ สำหรับเมืองลุง บ้านพี่เมืองน้องครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ผู้นำทางด้านสุขภาพ...หากเป็นตัวอย่างที่ดี

ย่อมเกิดความสำเร็จใน..การนำสุขภาพสู่ประชาชน...

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับทั้งคุณ rc และ Dr.Ka-poom ที่เป็นกำลังใจแก่ทีมงาน