ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

1. Confidential หรือ ความเป็นส่วนตัว คือ การปกป้องข้อมุลไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2. Integrity ความเป็นสมบูรณ์ของข้อมูล คือ การป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

3. Availability ความพร้อมในการใช้งาน คือ เมื่อมีความต้องการใช้ข้อมูลต้องสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาใช้งานได้