เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมเทคโนโลยีใดบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมเทคโนโลยีใดบ้าง...

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมเทคโนโลยีใดบ้าง

1.เทคโนโลยีซอฟต์แวร์    

     ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง หรือที่เราเรียกกันว่านามธรรม  เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลย   ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ

ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรม แปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เป็นต้น นอก จากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น Norton’s Utilities ก็นับเป็นโปรแกรมสำหรับระบบ ด้วยเช่นกัน

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอก สาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้อง การ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่า ซื้อ โปรแกรมการทำสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตก ต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา

- ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภท ต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่ สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการ ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเวลามากในการ ฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานมราขาดบุคลากรที่มีความ ชำนาญเป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความ สะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น

2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์

 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้  หรือที่เราเรียกกันว่ารูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น จอภาพ  คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ

-หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

- หน่วยแสดงผล (Output Unit)

- หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

3.เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลโดยผ่าน

ระบบการสื่อสารคมนาคมต่าง ๆ

4.ระบบฐานข้อมูล

โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะ นำมาใช้ในระบบต่างๆรวมกัน  ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งผู้ใช้สามารถ จัดการกับ ข้อมูลได้ในลักษณะ ต่าง ๆ ทั้งการ เพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ ปร ะยุกต์นำเอาระบบคอม พิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ จัดการฐานข้อมูล

สมาชิกในกลุ่ม
น.ส.ดุษฎี ผลาอาด เลขที่ 14
น.ส.ตัสนีม พิมพ์ประพันธ์ เลขที่ 15
น.ส.วณิชชา เยาวนิตย์ เลขที่ 22
น.ส.นฤมล เอี่ยวเหล็ก เลขที่ 23
น.ส.ปฐมา จันทรพล เลขที่ 25
น.ส.วิไลพร อธิกพันธุ์ เลขที่ 26

อ้างอิง

http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html

http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page41.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดูชัดเจนดีค่ะ