พระธัมเมกขสถูป ปฐมเทศนา สารนาถวันที่ 5 (พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2549) คณะของเราอยู่ที่สารนาถ(ชานเมืองพาราณสี) วันนี้จะ เดินทางไปสู่เมืองอัลลาฮาบาด และโกสัมพี นมัสการวัดโฆสิตารามที่ท่านโฆสิตเศรษฐีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมปราสาทเก่าของท่านพระนางสามาวดีที่ถูกเผาทั้งเป็น ไปเมืองใกล้ๆ แบบนี้เดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย

ตามกำหนดการณ์จะมีการกินอาหารแบบปิคนิคที่วัดโฆสิตาราม จากนั้นเดินทางไปชมจุฬาตรีคูณ สถานที่ซึ่งมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของฮินดู 3 สายมารวมกันได้แก่ แม่น้ำยมุนา คงคา และสรัส วดี

ทุกๆ 12 ปีจะมีการรวมตัวกันของฤาษี ชีไพร นักบวชชีเปลือยที่จุฬาตรีคูณในเทศกาลกุมภาเมล่า(มหากุมภะ) คนมากันประมาณ 10 ล้านคนเศษ มาเพื่ออาบน้ำ และชมฤาษี ชีไพรทั้งหลาย

หลังจากนั้นเราจะกลับมาพักที่เมืองพาราณสี พักวัดไทยสารนาถ ทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปปางประทับยืน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ประวัติอดีตของท่านพระนางสามาวดีมีอย่างนี้ครับ... สมัยหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าประทับเข้าสมาบัติอยู่ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ เป็นพระอรหันต์ด้วยพระองค์เอง ทว่า... สั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุตามไม่ได้

ถ้ากล่าวตามการบำเพ็ญบารมีให้ถึงพระนิพพานจะมีบุคคล 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ พระสัมมาสัมโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์ และพระสาวกโพธิสัตว์

พระสัมมาสัมโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนานที่สุด อาศัยปัญญา สัทธา และวิริยะ(ความเพียร)มากที่สุด เมื่อบรรลุด้วยพระองค์แล้ว จะแสดงธรรมโปรดสัตว์อื่น(พระสาวก)ให้บรรลุตามด้วย เปรียบเหมือนเรือลำใหญ่ที่แล่นนำเรือน้อยๆ สู่กระแสแห่งพระนิพพาน

พระปัจเจกโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนานรองลงไป เมื่อบารมีเต็มแล้วจะบรรลุมรรค ผล นิพพานด้วยพระองค์เองในช่วงนอกพุทธกาล หรือช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และแสดงพระธรรมจักร เปรียบคล้ายเรือลำใหญ่ที่แล่นเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานเพียงลำเดียว

พระปัจเจกพุทธเจ้ามีได้คราวละหลายๆ พระองค์ ทว่า... แต่ละพระองค์ก็จะบรรลุมรรค ผล นิพพานด้วยการตรัสรู้เฉพาะพระองค์ ไม่ได้อาศัยการฟังธรรมจากผู้อื่น

พระสาวกโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนานรองลงไปอีก บารมีจะเต็มในช่วงพุทธกาล เมื่อมีโอกาสฟังธรรม ศึกษาพระธรรมก็จะบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบคล้ายเรือลำน้อยที่แล่นตามเรือลำใหญ่เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน

สมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัต(เจ้ากรุงพาราณสี)อุปักฐาก(ดูแล เลี้ยงดู)พระปัจเจกพุทธเจ้า 8 พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า 7 พระองค์เสด็จไปหิมวันตประเทศ(บริเวณภูเขาหิมาลัย) พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งประทับเข้าฌาน ณ ที่รกด้วยหญ้าริมฝั่งแม่น้ำ

สมัยนั้นพระนางสามาวดีเกิดเป็นสตรีสูงศักดิ์ นำบริวารไปอาบน้ำที่แม่น้ำ กลับมาแล้วหนาว จึงจุดไฟเพื่ออาศัยความอบอุ่น ไฟนั้นได้ลามไปไหม้พระปัจเจกพุทธเจ้าที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่

ครั้นไฟไหม้ไปโดยรอบพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว พระนาง(ในชาตินั้น)เกรงว่า จะมีความผิด(ที่เผาพระปัจเจกพุทธเจ้า)จึงสุมฟางใหม่ เผาซ้ำ คราวนี้ใช้ฟืน

ครั้งแรกที่เผานั้นไม่มีเจตนา ทว่า... ครั้งที่สองนี่เผาปกปิดหลักฐาน นับว่ามีเจตนาทำร้าย บาปกรรมจึงมาแต่การเผาครั้งที่สอง

ธรรมดาของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่เข้าสมาบัตินั้น... อานุภาพของสมาบัติจะปกปักรักษา ทำให้ไม่มีอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟ น้ำ สัตว์ร้าย ฯลฯ

การที่อดีตพระนางสามาวดีไปเผาทั้งสองครั้งจึงไม่ได้ทำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันตรายเลย ทว่า... เจตนาทำร้ายยังมีอยู่ และเป็นเจตนาร้ายต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างใหญ่

ชาติสุดท้ายของท่านพระนางสามาวดีจึงมีเหตุให้ถูกพระนางมาคันทิยา มเหสีพระเจ้าอุเทนอีกพระองค์หนึ่งเผาทั้งเป็น

ท่านพระนางสามาวดีเป็นพระอริยบุคคล บรรลุมรรค ผล นิพพานมาก่อนแล้วจึงไม่ได้หวั่นไหว

ท่านได้ให้โอวาทกับบริวารของท่านซึ่งเป็นพระอริยบุคคล ให้พิจารณาข้อธัมมะ เพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพานเบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้นไปแม้ในช่วงเวลาก่อนถูกเผา และระหว่างการเผา

คณะของท่านพระนางสามาวดีบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบัน สกทาคามี และพระอนาคามีแล้ว แม้จุติ(เสียชีวิต)ก็ไม่ถึงความตกต่ำเป็นธรรมดา

เราๆ ท่านๆ ไม่จำเป็นก็อย่าไปทำบาปกรรมอะไรกับการเผาหรือลวกสัตว์ทั้งเป็นเลย เช่น ไม่ชอบสัตว์อะไรก็อย่าไปเผาสัตว์นั้นทั้งเป็น อย่ากินปลาเผาทั้งเป็น หอยแครงต้มทั้งเป็น ปลาไหลต้มสด ฯลฯ อะไรทำนองนั้น

นอกจากนั้นควรระลึกถึงคุณงามความดีของท่านพระนางสามาวดีและบริวาร เช่น ท่านเหล่านี้ได้ดีแล้วหนอ ท่านเหล่านี้ได้ดีแล้วหนอ ท่านถึงความเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นนาบุญอันเลิศไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า เป็นผู้พ้นแล้วจากอบาย เป็นผู้ที่น้อมไปดีแล้วสู่พระนิพพานเบื้องสูงสุด เป็นผู้เที่ยงที่จะถึงซึ่งปรินิพพาน ฯลฯ

ท่านผู้อ่านปรารถนาพระนิพพานหรือเปล่าครับ ถ้าท่านตั้งความปรารถนาเพื่อมรรค ผล นิพพานไว้... ท่านคงจะมี "เรือลำใดลำหนึ่ง" ไว้ในใจ ไม่ว่าจะเป็นนาวา(เรือ)ลำใหญ่ให้เรือลำน้อยๆ แล่นตาม(ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นนาวาลำกลางที่แล่นไปแต่ผู้เดียว หรือเป็นนาวาลำเล็กที่แล่นตามนาวาลำใหญ่

ไม่ว่าท่านจะปรารถนาการบรรลุมรรค ผล นิพพานแบบใด... ผู้เขียนก็ขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านทั้งนั้น ชื่อว่าความปรารถนาดีแล้วย่อมสง่างาม เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเสมอ

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอท่านผู้อ่านทุกท่านพึงถึงซึ่งความสุข ความเจริญในกุศลธรรมทุกประการ ขอความปรารถนาที่ดีงามของทุกท่านพึงสำเร็จได้โดยเร็วพลันเทอญ... สาธุ สาธุ สาธุ

แหล่งข้อมูล:                                                                   

เชิญชมภาพ: พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์                     

เชิญชมภาพ: พระธีมเมกขสถูป + คงคา + พาราณสี                     

 • ล่องคงคา ชมเมืองพาราณสี ภาพนี้ใช้เทคนิคขอบโปสเตอร์ (Poster edge) ในโฟโตช็อพ ทำให้ภาพมีขอบแข็ง ขออภัยท่านผู้อยู่ในภาพที่เทคนิคทำให้เกิดภาพ(ใบหน้า)แตกมากเกินไป ภาพจริงท่านดูดีกว่านี้มากมาย ขออภัยครับ....
  >>>>> [[[[[ คลิก_____Click ]]]]]
 • ริมฝั่งคงคา อุบาสิกาท่านนี้ดูจะนำคุณแม่ไปด้วย ขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุ
  >>>>> [[[[[ คลิก_____Click ]]]]]
 • ริมฝั่งคงคา ดูอิ่มบุญทุกท่านเลย
  >>>>> [[[[[ คลิก_____Click ]]]]]

---

 • พระธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงพระปฐมเทศนา สารนาถ ชานเมืองพาราณสี
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ริมฝั่งคงคา กิจการย้อมสีผ้า ตากผ้าไว้เป็นแถวเป็นแนว อินเดียมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้า ย้อมผ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามาตั้งแต่โบราณ ต่อไปการออกแบบเครื่องแต่งกายสไตล์อินเดียน่าจะมีอิทธิพลมากขึ้น
 • ริมฝั่งคงคา รูปพี่จี๊ด + พี่จ๋อง
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

---

 • ริมฝั่งคงคา มองผ่านหลังคาเรือ เดือนกุมภาพันธ์ไม่มีฝนตก คนเรือนำผ้าใบออกไป เหลือแต่โครงไม้ไผ่
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ริมฝั่งคงคา มองผ่านหลังคาเรือ คนที่ไปแสวงบุญส่วนใหญ่มักจะเป็นคนวัยกลางคนขึ้นไป
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ริมฝั่งคงคา มองผ่านหลังคาเรือ
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

เชิญชมภาพ: พระธัมเมกขสถูป + เมืองพาราณสี                            

---

เชิญชมภาพ: จุฬาตรีคูณ เมืองอัลลาฮาบาด                                  

 • เด็กๆ ริมฝั่งจุฬาตรีคูณ
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • พ่อลูกอาบน้ำ สาวๆ เก็บหญ้าไปให้วัวกิน โปรดสังเกตคุณภาพน้ำ เริ่มมีน้ำเสียแล้ว
  >>>>> [[[[[ คลิก_____ Click ]]]]]
 • ฝูงชนที่จุฬาตรีคูณ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นคนรอรับจ้างทำงาน
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

---

 • สาวจุฬาตรีคูณ โปรดสังเกต... ดูท่าทางแม่เขาหวงเหมือนกัน การแต่งงานข้ามวรรณะในอินเดียจะทำให้ลูกออกมาเป็นจัณฑาล จึงมีคนส่วนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาไปเลย หมดเรื่องหมดราว
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • จุฬาตรีคูณ เมืองอัลลาฮาบาด
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • จุฬาตรีคูณ อีกมุมหนึ่ง
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

เชิญชมภาพ: ปราสาทท่านพระนางสามาวดี เมืองโกสัมพี (อัลลาฮาบาด) 

ขออภัย... ภาพปราสาทท่านพระนางสามาวดี และวัดโฆสิตารามยังแยกแยะได้ไม่ดี(ปนกันอยู่) รอการปรับปรุงแก้ไขอยู่ เพราะผู้เขียนไม่เคยไปทั้ง 2 แห่ง... ขออภัยอีกครั้ง ขอท่านที่มีประสบการณ์ไปมา โปรดแนะนำชี้แนะด้วย

---

 • พวกเรากับเสาอโศก ขอระลึกถึงพระคุณของท่านพระเจ้าอโศกที่ได้สร้างหลักฐาน บูรณะสังเวชนียสถาน พุทธสถาน สังฆสถาน ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาเจริญบุญ เจริญกุศล... สาธุ สาธุ สาธู
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ซากปราสาทท่านพระนางสามาวดี (1) หรือซากวัด (กำลังสืบค้น)
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ซากปราสาทท่านพระนางสามาวดี (2) หรือซากวัด (กำลังสืบค้น)

---

 • ซากปราสาทท่านพระนางสามาวดี (3) หรือซากวัด (กำลังสืบค้น)
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ซากปราสาทท่านพระนางสามาวดี (4)  หรือซากวัด (กำลังสืบค้น)
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ซากปราสาทท่านพระนางสามาวดี (5)  หรือซากวัด (กำลังสืบค้น)
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

---

 • คำว่า "รับประทานอาหารแบบปิคนิค" เช่น รับประทานอาหารที่วัดโฆสิตาราม ฯลฯ ส่วนใหญ่หมายถึงการพกข้าวห่อ อาจจะมีน้ำแกงหรือไม่ก็ได้ แล้วนำไปกินที่ร้านอาหารข้างทาง หรือที่พื้น เท่าที่ผู้เขียนสังเกต... ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำแกงหรือซุป เพราะเสี่ยงอาหารเป็นพิษ ทว่า... บางมื้ออาจจะมีกล้วย ส้ม อะไรทำนองนี้ แนะนำให้เตรียมผ้าปูนั่งพกติดตัวไปด้วย ไปปิคนิคที่ไหนก็กางเลย ยิ่งถ้ามีพระไปด้วยแล้ว รีบกางผ้าปูนั่งถวายด่วน จะได้บุญไวๆ
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • ชาวบ้านและเด็กๆ โกสัมพี
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

เชิญชมภาพ: เด็กๆ อินเดีย+จักรยาน+คณะของเราในเมืองอัลลาฮาบาด

 • เด็กๆ อินเดียดูจะไม่กลัวกล้อง เวลาเห็นกล้องจะยิ้มแย้มแจ่มใสดี แบบนี้นักท่องเที่ยวชอบ...
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • เด็กๆ อินเดียมารับของแจก (1) โปรดสังเกตเด็กผู้ชายคนน้องจับมือพี่ชายไว้ การจับแบบนี้ดูจะเป็นภาษาท่าทาง แปลว่า สองคนนี้... คนหนึ่งตาบอด ดูจากภาพเห็นตาดำมีสีขาวขุ่น แบบนี้น่าจะเป็นตาบอดจากการขาดวิตะมินเอ นอกจากเรื่องอาหารแล้ว... การทำบุญ เช่น มองพระเจดีย์ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก สงฆ์ ฯลฯ ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา มีอานิสงส์ป้องกันโรคตาได้ การทำบุญอื่นๆ เช่น การถวายไฟ(แสงสว่าง) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ให้แสงสว่างเสมือนให้ดวงตา ฯลฯ การให้แว่นตา ยาหยอดตา ทำบุญให้คนอื่นผ่าต้อกระจก บุญเหล่านี้มีโอกาสควรรีบทำไว้นะครับ ใครทำแล้วก็ขอกราบอนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วย
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]
 • เด็กๆ อินเดียมารับของแจก (2) ภาพนี้โปรดสังเกตเด็กผู้ชายคนน้อง ดูจะตาบอดจากการขาดวิตะมินเอ
  >>>>> [[[[[ คลิก _____ Click ]]]]]

---

ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุทัต (ปุ๊ย), พี่จี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), พี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).

 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.
 • เชิญ download ที่นี่... www.lampangcancer.com
 • เชิญอ่าน “สาระ4U” ที่นี่...www.gotoknow.org/health2you (สุขภาพ4u) & www.gotoknow.org/talk2u (สาระน่ารู้4u)