คำกล่าวสดุดี

เนื่องโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ

  โรงเรียนวิมุติยาราม  พ.ศ. 2552

.........................

 

            เรามาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้    เพราะเรามีความปรารถนาดี

ที่จักแสดงมุทิตาจิต แด่  ข้าราชการ และบุคลากร  ทั้ง ......... ท่าน  ซึ่งได้เดินทาง

บรรลุจุดหมาย  ครบวาระแห่งพันธะเกียรติยศ ในปีพุทธศักราช  2552  นี้

 

  ณ ขอบฟ้า  มีรุ้ง  ประดับฟ้า                       ยามทิวา  อาทิตย์  ส่องรัศมี

ยามกลางคืน ประดับดาว  ราวมณี                  ความงดงาม คือความดี ประดับชน

 

  เกียรติศักดิ์แห่งครูผู้สร้างศิษย์                    ดังอาทิตย์ แจ่มจ้า กลางเวหน

  รัศมีเจิด จำรัส ในใจคน                           พระคุณพ้น รำพัน พรรณนา  

 

เพราะเส้นทาง เกียรติยศ ปรากฏเลิศ         แสนประเสริฐ  อุดมการณ์ แห่งคนกล้า

ความเป็นครู สร้างคน กี่คนมา                 กี่คนดี พัฒนา ประเทศไทย

 

 ด้วยพันธะ หน้าที่ เกียรติยศ                  ถึงกำหนด ครบวาระ  อันยิ่งใหญ่

ครบเกษียณ อายุ กำหนดไว้                 แม้พ้นไป แต่ไม่พ้น ความเป็นครู

 

เพราะหัวใจ เต็มร้อย ด้วยความรัก          แม้กายพัก เหนื่อยกาย ใจยังสู้   

แม้วางชอล์ก ใช่จะวาง ซึ่งความรู้          ขอเชิดชู เกียรติไว้ ในใจชน 

                                                            

บ้านหลังนี้ มีรัก อุ่นไอรัก                   เป็นที่พัก  ใจกาย ไม่หมองหม่น

บ้านหลังนี้   มีพี่น้อง   ปองกมล         บ้านหลังนี้ ทุกคน ยังผูกพัน

 

ไม่อยากเอ่ย คำลา ว่าลาจาก            มีแต่เอ่ย คำฝาก จากใจมั่น

ว่ารักพี่  อาลัยพี่  ทุกคืนวัน              หากคิดถึง กันและกัน จงมาเยือน

 

                                                   อาจารย์กรเพชร  เพชรรุ่ง : ประพันธ์