โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อสวท.

ร่วมแรง ร่วมใจ นำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชุมชน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน
การประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิต จึงต้องนําความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น จากหน่วยงานวิจัยพัฒนา สถาบันการศึกษา ไปสูประชาชนตามครัวเรือน โดยใหอาสาสมัคร ที่เรียกว่า "อาสาสมัครวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี" (Science & Technology Volunteers)
หรือ อสวท. ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพรความรู้ด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับความรู้พื้นฐานจนถึงระดับที่สามารถประยุกต์ใช้งานไดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศและอุทยานวิทยาศาสตรในท้องถิ่น สําหรับการใหบริการข้อมูล เทคโนโลยีการเผยแพรความรูทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการสร้างสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต

คุณสมบัติ อสวท.
• ใคร ใคร ก็เป็น อสวท. ได
• มีความสนใจและใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• พร้อมเสียสละเวลา กําลังกาย และใจ ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน

มี อสวท. แลวประชาชนได้อะไร
• มีตัวแทนเปนสื่อกลางในการขอรับความชวยเหลือทางดาน ว.และ ท.จากหนวย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อการใชงานและประกอบอาชีพ ภายในครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ภายในชุมชนทองถิ่น
• มีที่ปรึกษาใกลตัวในการใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดํารงชีพ
โดยการใช ว.และ ท.เปนเครื่องมือชวยดําเนินการ
• มีบุคคลที่มีความตั้งใจ เสียสละและมีความอดทนที่จะดําเนินกิจกรรมประเภทตาง
ๆ เพื่อนําเอา ว. และ ท. มาใชประโยชนภายในชุมชน
• มีจุดศูนยกลางของการเรียนรูวิชาการทางดาน ว. และ ท. ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
และเปนบุคลากรของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
• มีโอกาสไดรับทราบความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของ ว. และ ท. ตามสถาน
การณ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

การดำเนินงานที่ผ่านมา

2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
2549 มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (ระหว่างดำเนินการ)
2549 มหาวิทยาลัยพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระหว่างดำเนินการ)

ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนเป็น อสวท. แล้ว กว่า 1000 คน

     

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ อสวท. ได้ที่

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (4)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณเอก

  • ผมเข้ามาในพื้นที่ Comment เป็นคนแรกของบล็อกนี้นะครับ
  • ติดตามเรื่อง เมื่อ beeman ไปเป็น อสวท. ได้ตามลิงค์ครับ
  • ใช้เทคนิคยืมภาพจาก คลินิกเทคไปครับ คงไม่ว่ากันนะครับ (ช่วยกันประชาสัมพันธ์) มีอะไรก็เข้าไปเยี่ยมกันบ้านนะครับ
  • ตีพิมพ์เมื่อวานเย็น (29 พ.ค.49) ขณะนี้มีคนเข้าไปอ่านแล้ว 19 ครั้งครับ คาดว่าถึงสิ้นเดือน คงมีผู้เข้าไปอ่านเกิน 50 ครั้งนะครับ
  • เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อสวท.อีกทางหนึ่ง

เมื่อ อสวท. ติดน้ำท่วมที่ มรภ.อุตรดิตถ์

ต้องขอชื่นชม และยกย่องทีมงาน อสวท. ที่ไม่ท้อถอยต่องานที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้พวกเราจะต้องติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่พัดมาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นภาพแห่งความทรงจำ อีกครั้ง

ขอบคุณอาจารย์ beeman ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ก.ค. 49 นี้ ที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
เบอร์โทรศัพท์   0-3874-5900 ต่อ 4312, 4313, 4320 กด 101, 106

กิจกรรม อสวท. จันบุรี
IP: xxx.28.79.227
เขียนเมื่อ 

เมื่อวันนี้(6 ก.ค.) ม.บูรพา วิทยเขตสารสนเทศ จันทบุรี ร่วมกับ คลินิกเทคโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และองค์การพิฑิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมให้กับ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม ประมาณ 150 คน เริ่มตั้งแต่ น้องๆนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ครูวิทยาศาสตร์ ชาวบ้าน จนท.อบต. ดูภาพกิจกรรมได้ที่

http://www.clinictech.most.go.th/gallery2/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=5475&g2_GALLERYSID=d52fe09c72cf21e7ffae53583dcc8656