วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน
การประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิต จึงต้องนําความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น จากหน่วยงานวิจัยพัฒนา สถาบันการศึกษา ไปสูประชาชนตามครัวเรือน โดยใหอาสาสมัคร ที่เรียกว่า "อาสาสมัครวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี" (Science & Technology Volunteers)
หรือ อสวท. ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพรความรู้ด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับความรู้พื้นฐานจนถึงระดับที่สามารถประยุกต์ใช้งานไดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศและอุทยานวิทยาศาสตรในท้องถิ่น สําหรับการใหบริการข้อมูล เทคโนโลยีการเผยแพรความรูทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการสร้างสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต

คุณสมบัติ อสวท.
• ใคร ใคร ก็เป็น อสวท. ได
• มีความสนใจและใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• พร้อมเสียสละเวลา กําลังกาย และใจ ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน

มี อสวท. แลวประชาชนได้อะไร
• มีตัวแทนเปนสื่อกลางในการขอรับความชวยเหลือทางดาน ว.และ ท.จากหนวย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อการใชงานและประกอบอาชีพ ภายในครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ภายในชุมชนทองถิ่น
• มีที่ปรึกษาใกลตัวในการใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดํารงชีพ
โดยการใช ว.และ ท.เปนเครื่องมือชวยดําเนินการ
• มีบุคคลที่มีความตั้งใจ เสียสละและมีความอดทนที่จะดําเนินกิจกรรมประเภทตาง
ๆ เพื่อนําเอา ว. และ ท. มาใชประโยชนภายในชุมชน
• มีจุดศูนยกลางของการเรียนรูวิชาการทางดาน ว. และ ท. ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
และเปนบุคลากรของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
• มีโอกาสไดรับทราบความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของ ว. และ ท. ตามสถาน
การณ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

การดำเนินงานที่ผ่านมา

2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
2549 มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (ระหว่างดำเนินการ)
2549 มหาวิทยาลัยพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระหว่างดำเนินการ)

ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนเป็น อสวท. แล้ว กว่า 1000 คน

     

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ อสวท. ได้ที่