หน้าปก

         แปลจาก The Truth About the Drug Companies.  How They Deceive Us and What to Do About IT.   แต่งโดย Marcia Angell, M.D. อดีตบรรณาธิการวารสาร New England Journal of Medicine อันทรงเกียรติ

         ในภาคไทย  แปลโดย นพ. วิชัย  โชควิวัฒน

         อ่านแล้วจะเข้าใจด้านลบของทุนนิยมและการเมืองของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นต้นเหตุของยาแพง  บริการสุขภาพแพงอย่างใช้เหตุผลได้อย่างไร

         ราคาเพียง 200 บาท

วิจารณ์  พานิช
 17 พ.ค.49