สวัสดีค่ะ !!!  หายไปหลายวันช่วงนี้มีงานเข้ามาให้ต้องทำแบบต่อเนื่อง ให้เสร็จทันเปิดเทอมค่ะ
อีกอย่างต้องสอบความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ค่ะ   
ผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจและภูมิใจค่ะ!!!
ตอนที่  3   ขั้นตอนการโอนย้ายครุภัณฑ์  และตรวจนับครุภัณฑ์ 
การโอนย้ายครุภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.เลือกเมนู “โอนย้ายครุภัณฑ์”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการโอนย้าย
2.กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode
3.ระบบจะแสดงรายละเอียดของหน่วยงานเดิมของครุภัณฑ์ และ วันที่โอนย้าย
4.ผู้ใช้กรอกข้อมูล หน่วยงานที่จะย้ายครุภัณฑ์เข้าและกรอกเลขที่เอกสารการโอนเพื่ออ้างอิง
5.จากนั้นกด Tab “หน้า 2” เพื่อกรอกข้อมูลต่อ
6.กรอกข้อมูลรายละเอียดของการโอนย้าย
7.จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการโอนย้าย
8.จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “โอนย้ายครุภัณฑ์และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

        http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/o-on.jpg       http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/o-on2.jpg
การตรวจนับครุภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.เลือกเมนู “การตรวจนับครุภัณฑ์”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการตรวจนับ
2.กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode
3.ที่รายการหน่วยงาน ถ้าต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมด ให้คลิกเลือก
“แสดงหน่วยงานทั้งหมด”
4.เลือกหน่วยงานของครุภัณฑ์ที่จะทำการนับ จากนั้นระบบจะแสดงชื่อสถานที่ตามชื่อหน่วยงานที่เลือก
โดยสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ และใส่รายละเอียดของผู้รับผิดชอบ
5.จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการตรวจนับครุภัณฑ์
6.จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “การตรวจนับครุภัณฑ์และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก
http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/nub.jpg
-------------------------------------จบ ตอนที่ 3 ค่ะ---------------------------------

แล้วพบกันตอนที่  4  เป็นขั้นตอนของการยืม-การคืน ครุภัณฑ์  ในระบบ Barcode ค่ะ