วันนี้ผมได้เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานที่เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ซึ่งกันก็ได้เคยมาบรรยายให้ผู้บริหารได้ประทับใจไปแล้วเมื่อรุ่นแรกครับ ผมได้ให้ความคิดและข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นคนที่เก่งในงานให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เรามักจะพบเสมอในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ก็คือ องค์กรที่มีคนเก่งมาก ก็ยิ่งยากที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และในที่สุดการทำงานเป็นทีมก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ให้ความสำคัญที่การสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่ได้มุ่งที่จะสร้างศักยภาพในการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองทุกคน ให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข และเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น วลัยลักษณ์ก็จะสามารถบรรลุวิทัศน์ที่วางไว้ได้ไม่ยากเลย