เมื่อวาน ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์

คณะทันตะ มข ไปกัน 3 คน คือ เลขานุการคณะฯ คุณเกษม  ดวงพิมพ์จากหน่วยพัสดุ และคุณนฤมล ศิลปษา หัวหน้างานบริหารและธุรการ ซึ่งดูแลการติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ

เนื่องจาก ตามที่มข.ได้ทำสัญญาจ้างบ.บีเอ็นบี อินเตอร์กรุ๊ป มาดำเนินการรื้อถอดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามโครงการโรงงานและอาคารควบคุมที่กำลังใช้งานของอาคาร เมื่อมีการรื้อถอนแล้ว ต้องมาการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ การประชุมเป็นไปด้วยดี เนื่องจากได้มีบุคคลากรจากกองอาคาร หน่วยพัสดุ และคณะ

สรุป  กองอาคารจะทำหนังสือขออนุมัติจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแล้วได้ถอดคอมเพลสเซอร์ออกเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน และจะดำเนินการจำหน่ายต่อไป

งานนี้ เรียบร้อยด้วยดีได้ สืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานพัสดุ เมื่อวันที่ 27-29 เม.ย 49 ที่หนองคาย ที่ผ่านมา  ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาจัดประชุมครั้งดังกล่าว จึงทำให้การจำหน่ายเครื่องปรับอากาศจากการรื้อถอนตามโครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย