การอบรมเรื่อง การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับความคุ้มครอง การอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านเขียนยกร่างคำขอได้อย่างถูกต้อง ถูกต้องตามหลัก

         ศูนย์บริการวิชาการ ได้กำหนดจัดอบรมเรื่อง “การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร” ขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์สามารถร่างคำขอรับความคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง  มีความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ตลอดจนเพื่อทราบประโยชน์การยกร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรว่ามีความสำคัญอย่างไรจึงต้องมีการขอรับความคุ้มครอง  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่ อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
**  ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

    ผู้สนใจสามารถDownload ใบสมัคร ได้จาก http://home.kku.ac.th/uac/ 

           ด่วนรับจำนวนจำกัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (0)