นวัตกรรมความรู้ของสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน

ยิ่งทำให้สมาชิกรู้ จนเข้ามามีส่วนในการตั้งเป้าหมายและร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายบรรลุผล จนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของกลุ่มก็ยิ่งประสบผลสำเร็จเท่านั้น

อ.อ้อมเป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมจริงๆ สนใจใคร่รู้ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างรอบด้าน
ไทยรัฐ หน้าข่าว15 ของวันที่ 17 พ.ค.แจ้งว่าพมจ.(พัฒนาสังคมฯจังหวัด)ซึ่งมีหน้าที่ตามพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้จัดตั้งกองทุนระดับจังหวัด และเริ่มเปิดรับองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่จะขอทุนไปจัดสวัสดิการให้กับชุมชนแล้ว ขอแบบฟอร์มได้ที่จังหวัดหรือเข้าไปที่เว็ปไซด์ของกรมฯก็ได้

นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เราศึกษา

การจัดการความรู้ นอกจากตามรู้เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์แล้ว(วิจัย) ยังต้องใช้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มศึกษาให้บรรลุเป้าหมายด้วย
ผมเคยอ่านกฏหมายฉบับนี้ (หน่วยจัดการความรู้เคยแจกจ่ายให้กับทีมวิจัยทุกพื้นที่ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกที่ม.วลัยลักษณ์แล้ว) เห็นว่ากฏหมายไม่ได้ระบุว่าองค์กรสาธารณะประโยชน์ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้นน่าจะลองจัดการกับความรู้ชุดนี้ดูว่าจะเกิดผลอย่างไรขึ้น เช่น

แจ้งข่าวนี้ให้เครือข่าย/กลุ่มทราบ ช่วยเอาแบบฟอร์มให้ ให้กลุ่มส่งโครงการเข้าไปพมจ.
ผลออกมาเป็นอย่างไรคือคือเนื้อหาของการจัดการกับความรู้ชุดนี้ และวิธีการต่างๆในการดำเนินการกับเรื่องนี้ก็คือ กระบวนการในการจัดการความรู้

ผมเห็นว่า ยิ่งทำให้ผู้นำและสมาชิกเห็นภาพแบบจำลองปลาตะเพียนว่ายน้ำ จนเกิดความตระหนัก  ว่าตนเองอยู่ตรงไหน มีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วย และจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนนั้นๆอย่างไรเพื่อให้ปลา(กลุ่ม/เครือข่าย)แหวกว่ายไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็คือความสำเร็จของการจัดการความรู้ในภาพรวม ยิ่งทำให้สมาชิกรู้ จนเข้ามามีส่วนในการตั้งเป้าหมายและร่วมขับเคลื่อนให้เป้าหมายบรรลุผล   จนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของกลุ่มก็ยิ่งประสบผลสำเร็จเท่านั้น

ประกันสังคมก็เป็นปัจจัยภายนอกหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่ม/ชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่อาจจะไม่สอดคล้องกับกลุ่ม/ชุมชนเสียทีเดียว แต่ถ้าเรารู้ก็จะสามารถประสานความร่วมมือกันได้ เช่นเดียวกับอปท.และอื่นๆ

ตอนนี้สงขลาได้จัดตั้งสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาขึ้นมารองรับการดำเนินงานของชุมชนด้วยตนเองแล้ว กลุ่มสมาชิกจำนวน 66 กลุ่มรวม40,000กว่าคนจะเชื่อมต่อกับอบจ.และพมจ.รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมูลนิธิดร.ครูชบ -ปราณี ยอดแก้วจะถอยออกไปเป็นพี่เลี้ยงทำเรื่องอื่นๆต่อไป เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากของขบวนสวัสดิการภาคประชาชน    ซึ่งจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเข้มข้นในงานมหกรรมจัดการความรู้การสร้างสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนในวันที่30มิถุนายน-2กรกฎาคม 2549ที่จังหวัดสงขลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)