หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

 

 

กรณีเป็นสมาชิก กบข.

 

 

 

 

 

นาย ก. นามสกุล เก่งและดี

 

 

 

 

บรรจุวันที่ 16 กรกฎาคม 2518

 

 

 

 

 

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497

 

 

 

 

 

1. เงินเดือน 60 เดือน สุดท้าย (นับถึง 30 กันยายน 2549)

เดือนละ/บาท

ระยะเวลา/เดือน

เป็นเงิน/บาท

 

 

 

1 ต.ค.44 - 31 มี.ค.45

18,720

6

112,320

 

 

 

1 เม.ย.45 - 30 ก.ย.45

19,200

6

115,200

 

 

 

1 ต.ค.45 - 31 มี.ค.46

19,680

6

118,080

 

 

 

1 เม.ย.46 - 30 ก.ย.46

20,160

6

120,960

 

 

 

1 ต.ค.46 - 31 มี.ค.47

20,640

6

123,840

 

 

 

1 เม.ย.47 - 30 ก.ย.47

22,250

6

133,500

 

 

 

1 ต.ค.47 - 31 มี.ค.48

22,750

6

136,500

 

 

 

1 เม.ย.48 - 30 ก.ย.48

23,240

6

139,440

 

 

 

1 ต.ค.48 - 31 มี.ค.49

23,740

6

142,440

 

 

 

1 เม.ย.49 - 30 ส.ค.49

24,230

5

121,150

 

 

 

1-30 ก.ย.49 (เงินเดือนเดือนสุดท้าย)

24,720

1

24,720

เลื่อนให้ 0.5 ขั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

 

 

รวม

60

1,288,150

 

 

2. เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

 

 

21,469

บาท

 

 

 

จำนวนปี

จำนวนเดือน

จำนวนวัน

 

 

4. เวลาราชการปกติ นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 49 เท่านั้น

29

2

26.0

 

 

5. บวกเวลาราชการทวีคูณ

 

 

 

 

 

5.1 ช่วงที่ 1 วันที่ 21 ต.ค.01 - 28 ต.ค.08

 

 

 

 

 

5.2 ช่วงที่ 2 วันที่ 7 ต.ค.19 - 5 ม.ค.20

 

0

 

 

 

5.3 ช่วงที่ 3 วันที่ 23 ก.พ. - 2 พ.ค.34

 

2

8.0

 

 

 

รวมเวลาราชการทั้งสิ้น

 

 

29.4278

ปี (จำนวนปี + เดือน/12 + วัน/360)

6. การคำนวณเงินบำนาญ (เงินเดือนเฉลี่ยฯ) คูณเวลาราชการ หารด้วย 50

 

12,635.80

บาท

(จะได้รับเงินบำนาญตามนี้)

7. 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

 

 

15,028.42

บาท (เงินบำนาญต้องไม่สูงเกินกว่านี้)

8. บำนาญที่จ่าย ถ้าข้อ 6. มากกว่า ข้อ 7. ให้เลือกข้อ 7. นะครับ (ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

 

แต่ถ้าเลือกรับบำเหน็จจะได้

 

 

 

 

 

 

บำเหน็จ (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)

 

727,454.67

บาท

 

 

 

เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์

 

9. เงินบำเหน็จดำรงชีพ (เงินบำนาญสุดท้าย คูณด้วย 15 แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

189,537

บาท

 

 

รับเงินบำเหน๊จดำรงชีพจริง

 

 

189,537

บาท

 

 

เป็นการคำนวณเพื่อใช้ในตรวจสอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเท่านั้น

 

 

 

 

        นอกจากท่านจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญรายเดือน รวมถึงเงินบำเหน็จดำรงชีพอีกไม่เกิน 200,000 บาท อีกก้อนหนึ่งแล้ว ท่านที่เป็นสมาชิก กบข. รับบำนาญจะได้รับประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย รวมทั้งเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าวด้วย ส่วนท่านที่รับบำเหน็จ จะได้รับเฉพาะเงินเงินสะสม เงินสมทบ รวมทั้งเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ