ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

เข้าสู่ฤดูฝนก็เริ่มต้นเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

ฤดูฝนเป็นฤดูที่เริ่มต้นของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพวกมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งแพลงก์ตอนชนิดต่างๆ เราจึงมีการออกเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน เพราะแพลงก์ตอนนั้นมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเกษตร การออกเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนนั้น เพื่อนำมาศึกษาชนิด แหล่งอาศัย วงจรชีวิต และการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อศึกษาแพลงก์ตอนแต่ละชนิดแล้ว ก็จะสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำได้ ถ้าแหล่งน้ำที่มีแพลงก์ตอนหลากหลายชนิดจะบ่งบอกได้ว่าแหล่งน้ำนั้นมีความมอุดมสมบูรณ์มาก เพราะแพลงก์ตอนแต่ละชนิดจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อการเกษตร แต่แพลงก์ตอนก็มีทั้งประโยชน์มากมาย เป็นอาหารขั้นต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ยังมีโทษอีกทั้งเป็นศัตรูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดและแพลงก์ตอนบางชนิดก็ยังเป็นพิษอีกด้วย ฉะนั้นการเก็บตัวอย่างจึงมีความสำคัญมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แพลงก์ตอนความเห็น (0)