สืบเนื่องจากวันที่เข้าอบรม เรื่อง การส่งงานผ่านระบบ อิเล็คทรอนิค โดยมีโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน โรงเรียนวัดเกตุสโมสร โรงเรียนวัดราษศรัธทาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  คงต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ Scanner และ อินเตอร์เน็ท และจากการเข้ารับการอบรมเรื่อง blog ที่ ม.สวนสุนันทา ที่ต้องขยายผลในโรงเรียน  ขณะนี้ ร.ร. อนุบาลวัดปิตุลาฯ อยู่ระหว่าง ขออนุญาตจัดอบรมต่อผู้อำนวยการ  เริ่มการอบรมเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบ