เนื้อหาดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟัง

มีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากกันเผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน่ะ แต่มันก็ดีจริงๆนะลองดูกัน

คำแนะนำ

ผู้สมัครงาน

          สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือ การประกอบอาชีพ เพราะว่าคนเราต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และก่อนที่เราจะได้งานทำในแต่ละที่นั้นยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรซะอีก เพราะคนไม่มีงานทำมีเยอะ ส่วนงานก็มีน้อยซะเหลือเกิน และในองค์กรทุกๆที่ก็ต้องการคนที่มีความสามารถมากๆ มาทำงานให้กับองค์กรของเค้าเอง และคนที่พร้อมจะทำจริงๆ

          วันนี้ก็เลยมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากกันเผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน่ะ แต่มันก็ดีจริงๆนะลองดูกันนะคะ

++ก่อนการสมัครงาน++

ข้อคิดสำหรับการเลือกอาชีพ

1.ควรรู้จักตัวเองให้มากที่สุดและหาความเป็นเลิศของตนเองให้ได้โดยเฉพาะในด้านอุปนิสัยความสามารถความสนใจบุคลิกภาพ ทัศนคติที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ

2.ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ลักษณะของงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงของงาน ตลอดจนแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน

3.พิจารณาว่าอาชีพที่เลือกเหมาะสมกับความรู้และความสามารถที่ตนมีอยู่หรือไม่

รู้จักตนเองก่อนการสมัครงาน

 • ความสามารถ/ความถนัด/ทักษะ
 • บุคลิกส่วนตัว อารมณ์ความนึกคิด
 • ผลการศึกษา
 • ผลการฝึกงานในระหว่างเรียน
 • ทักษะในการสื่อความ
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์/ภาษา
 • วิชาเอกที่เรียน/วิชาที่ถนัด
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทำได้ดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานนอกเวลาเรียน

++ขั้นตอนการสมัครงาน++

ข้อแนะนำขั้นตอนการสมัครงาน

 • หาตำแหน่งงานหลายๆ วิธี
 • สมัครงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ
 • เขียนประวัติของตนเองอย่างเป็นลำดับ
 • เขียนจดหมายปะหน้าใบประวัติการทำงานและลงชื่อในจดหมายให้เรียบร้อย
 • ติดต่อขอนัดหมายเวลาสัมภาษณ์งานโดยทางโทรศัพท์ หรือไปสอบถามด้วยตนเอง
 • แต่งกายไปสัมภาษณ์ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สีเรียบๆ และถูกกาละเทศะ
 • ไปถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์ก่อนเวลาเล็กน้อย
 • จดจำชื่อผู้นัดสัมภาษณ์ และตอบปัญหาระหว่างสัมภาษณ์ได้อย่างเชื่อมั่นและชัดเจน

พฤติกรรมสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน

 • ตรงต่อเวลา
 • แต่งกายสุภาพและถูกกาละเทศะ
 • วางตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นธรรมชาติ
 • ตั้งใจฟังคำถามหรือข้อซักถามอย่างมีสมาธิ
 • ถ้าผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ซักถาม ควรถามเกี่ยวกับเรื่องลักษณะงานและหน้าที่ในตำแหน่งที่สนใจสมัครด้วย

สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน

 • ความประทับใจครั้งแรก
 • ความฉลาด ไหวพริบ
 • ความคิดริเริ่ม
 • ความกระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงาน
 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • จุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน
 • สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวคำถามในการสัมภาษณ์งาน

 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • งานที่ทำปัจจุบัน
 • ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครงาน
 • เหตุผลที่สมัครงานในตำแหน่งนั้น
 • ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน/วิสัยทัศน์
 • เงื่อนไขการจ้าง

หลักฐานในการสมัครงาน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ชาย)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

(สำเนาทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง)

บุคลิกหรือข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์

 • มีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ
 • ขาดคุณลักษณะบางประการที่จำเป็นเฉพาะตำแหน่ง
 • เคยมีประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงานไม่ดี
 • มีโรคประจำตัวที่ขัดกับบริษัท
 • บุคลิกภาพโดยรวมไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • การแสดงออกว่าไม่สู้งาน
 • ไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ไม่สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ไม่สามารถปรับอารมณ์ ภายใต้สถาณการณ์ต่างๆ
 • ต้องการทำงานเพียงเพื่อหาประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ขาดความเป็นผู้ใหญ่
 • เรียนหนังสือทุกวันเสาร์-อาทิตย์

ขอบคุณสาระดีๆแบบนี้จาก : กองพัฒนาระบบการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของฉันความเห็น (0)