ลักษณะของการวิจัย
การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 10)
      1.  การวิจัยเป็นการคำนวณที่ต้องอาศัยความรู้  ความชำนาญ  และความมีระบบ
      2.  การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย
      3.  การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความ เที่ยงตรงและเชื่อถือได้  
     4.  การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่  กรณีที่ใช้ข้อมูลเดิมจุดประสงค์ต้องแตกต่างไปจากจุดประสงค์เดิม  ความรู้ที่อาจได้จากความรู้เดิมในกรณีที่มุ่งวิจัยเพื่อตรวจสอบซ้ำ
     5.  การวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง  เพื่อให้อธิบายรูปปรากฎการณ์หรือพัฒนากฎเกณฑ์  ทฤษฎี  หรือตรวจสอบทฤษฎี  หรือพยากรณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ  หรือเพื่อวางนัยทั่วไป (Generalization)  หรือเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  
     6.  การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม  ความซื่อสัตย์  กล้าหาญ  บางครั้งต้องเฝ้าติดตามและบันทึกผลอย่างละเอียด  ใช้เวลานาน  บางครั้งผลการวิจัยคัดแย้งกับความเชื่อของบุคคลอื่นอันอาจจะให้ได้รับการโจมตี  ผู้วิจัยจำต้องใช้ความกล้าหาญเสนอผลการวิจัยตามความเป็นจริงที่ค้นพบ
     7  การวิจัยจะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง

เอกสารอ้างอิง

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6 .  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.