GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ลักษณะของการวิจัย

ลักษณะของการวิจัย

ลักษณะของการวิจัย
การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 10)
      1.  การวิจัยเป็นการคำนวณที่ต้องอาศัยความรู้  ความชำนาญ  และความมีระบบ
      2.  การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย
      3.  การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความ เที่ยงตรงและเชื่อถือได้  
     4.  การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่  กรณีที่ใช้ข้อมูลเดิมจุดประสงค์ต้องแตกต่างไปจากจุดประสงค์เดิม  ความรู้ที่อาจได้จากความรู้เดิมในกรณีที่มุ่งวิจัยเพื่อตรวจสอบซ้ำ
     5.  การวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง  เพื่อให้อธิบายรูปปรากฎการณ์หรือพัฒนากฎเกณฑ์  ทฤษฎี  หรือตรวจสอบทฤษฎี  หรือพยากรณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ  หรือเพื่อวางนัยทั่วไป (Generalization)  หรือเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  
     6.  การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม  ความซื่อสัตย์  กล้าหาญ  บางครั้งต้องเฝ้าติดตามและบันทึกผลอย่างละเอียด  ใช้เวลานาน  บางครั้งผลการวิจัยคัดแย้งกับความเชื่อของบุคคลอื่นอันอาจจะให้ได้รับการโจมตี  ผู้วิจัยจำต้องใช้ความกล้าหาญเสนอผลการวิจัยตามความเป็นจริงที่ค้นพบ
     7  การวิจัยจะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง

เอกสารอ้างอิง

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6 .  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27820
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมครับ

8. การวิจัยเป็นการค้นหาความจริงซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ๆ ๆ ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล องค์ความรู้ ทฤษฎี ปรากฎการณ์ที่ถูกต้อง ถูกต้อง และถูกต้อง

9. การวิจัยจะต้องเกิดประโยชน์กับตัวผู้ทำเอง (มีความสุขกับการทำ) เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม,ผู้ร่วมกระบวนการ) เกิดประโยชน์กับแหล่งทุน, สังคม และประชาชนและประเทศชาติครับ

จากประสบการณ์ครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีมาก ๆค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เลยคะ

ด้วยความเคารพ

แต๊งกิ้ว มากกคับ

สวดยอดเลยค๊าบบบบบ