รวมพล คณบดีเพื่อ QA

การประกันคุณภาพ

ช่วงเย็น 8 พ.ค. 2549  มีการประชุมคณบดีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อรับทราบและเตรียมการเรื่อง "การประเมินผลคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาจาก สมศ."  โดยรศ.นพ.บวรศิลป์  ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและประเด็นเตรียมการเพื่อรับการประเมินจาก สมศ.ในรอบต่อไปในปีนี้  โดยมีรศ.รัชต์วรรณ  และดร.บุญดี  ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ท่านอธิการบดีกำชับให้ทุกคณะหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด  วางระบบและกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ถือเป็นมิติที่ดีที่ระดับผู้บริหารได้สนใจและกำหนดเป็นวาระพิเศษ  การมุ่งมั่นสู่คุณภาพต้องมีความจริงจังและต่อเนื่อง  ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  การสื่อสารในองค์กรต้องมีความชัดเจน  และควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละระดับด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)