ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

  Contact

  ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย  

ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

       1.  การที่นิสิตนักศึกษาไปศึกษาจากเอกสาร  ตำรา  วารสาร  แล้วนำเอาข้อความต่าง ๆ  มาตัดต่อกัน
        2.  การค้นพบโดยทั่วไป เช่น  นั่งคิดแล้วได้คำตอบไม่ใช่การวิจัยเพราะการค้นพบไม่มีระบบและวิธีที่ถูกต้อง  อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
        3.  การรวบรวมข้อมูล  นำมาจัดเข้าตารางซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  แต่ยังไม่ได้สรุปครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
        4. การทดลองปฎิบัติการ  ตามคู่มือที่แนะนำไว้  ไม่ใช่การวิจัย                     

       5. การค้นหาคำตอบซ้ำกับคนอื่นโดยไม่ได้ความรู้ใหม่ ๆ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การวิจัยการศึกษา

Post ID: 27819, Created: , Updated, 2012-06-22 13:43:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

IP: xxx.29.37.21
Written At 

รู้สึกเหมือนจะเคยอ่านใน ระเบียบวิธีการวิจัย