ปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าถวายแด่ในหลวง

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทความคอลัมน์ สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "ข่าวชุมพร" ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2549

ผมเขียนคอลัมน์ สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549 เป็นวันแรกที่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองประทับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นั่งทำงานร่วมกับหมู่คณะพนักงาน ชุมพรออนไลน์ ซึ่งวันนี้พวกเราทั้งที่ชุมพรและหลังสวนพร้อมใจกันใส่เสื้อตราสัญลักษณ์กันทุกคน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุม หอการค้าจังหวัดชุมพร ที่ผมทำหน้าที่เป็นเลขาธิการฯ เมื่อเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมา ท่านประธานหอการค้าฯ นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการฯ และเราได้ข้อสรุปที่จะปฏิบัติร่วมกันในระยะแรก 3 กิจกรรม คือ

1. พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ พวกเราชาวหอการค้าจังหวัดชุมพรทุกคนมีองค์กร ห้างร้าน บริษัทที่จะต้องบริหาร มีพนักงานอยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก เราจึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันสนับสนุนจัดหาเสื้อสีเหลืองประทับตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี ให้ทุกคนในองค์กรได้สวมใส่โดยพร้อมเพรียงกันทุกวันจันทร์

2. เสกสรรค์ธงทิวปลิวไสวถนนทั้งสาย จากคำปรารภของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายพินัย อนันต์พงศ์  ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดและพูดผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ คือ การประดับธงสีเหลืองเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปีคู่กับธงชาติไทย หน้าสำนักงาน ร้านค้าและอาคารบ้านเรือน โดยท่านผู้ว่าฯ นำเสนอภาพในจินตนาการของท่านออกมาว่า ท่านอยากจะเห็นถนนสายหลักอย่างถนนปรมินทรมรรคา เต็มไปด้วยธงทิวปลิวไสวงดงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจในความร่วมมือของชาวชุมพร เพราะถนนสายนี้มีประวัติศาสตร์ในการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยถึง 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 (รวมทั้งรัชกาลที่ 6 ในขณะที่ยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร) อันเป็นที่มาของชื่อถนน ปรมินทรมรรคา ที่มีความหมายว่า ทางเดินของพระจ้าแผ่นดิน ชาวหอการค้าฯ เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และจะปฏิบัติพร้อมเพรียงกันโดยไม่จำกัดว่าจะตั้งร้านค้า, อาคารบ้านเรือนอยู่บนถนนสายใด เราจะร่วมใจกันทำถวายพระเจ้าอยู่หัว

3. ร่วมถวายพระพรผ่านทางอินเตอร์เน็ท คณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านและมวลหมู่สมาชิกเราจะร่วมกันน้อมเกล้าฯ ลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซท์ www.thaiking.org ซึ่งจัดทำโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น Portal Web ขนาดใหญ่ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่มีกิจกรรมโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ฯ ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และถวายความสำเร็จในพระราชประสงค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาพของความเป็นหมู่คณะพร้อมเพรียงกัน กรรมการหอการค้า สมาชิกทุกคนและท่านที่สนใจติดต่อเข้ามาจะได้รับเอกสารแบบตอบรับเพื่อเขียนข้อความถวายพระพร ลงนามแล้วส่งกลับมายังหอการค้าฯ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะนำข้อความและรายชื่อของพวกเราทุกคนขึ้นสู่เว็บไซท์ www.thaiking.org และเว็บไซท์อื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน เราคาดหวังว่าการแสดงผลผ่านทางเว็บไซท์จะออกมาดูแล้วสวยงามเป็นปึกแผ่นสมดังความตั้งใจของพวกเราทุกคน

พูดถึงเรื่องนี้แล้ว ผมได้เข้าไปสำรวจในโลก On-Line เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ที่สรรค์สร้างขึ้นมาเป็นปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว พบเรื่องดี ๆ มากมายหลายเรื่องขอนำตัวอย่างบางเรื่องมาถ่ายทอดผ่านทางคอลัมน์นี้เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่สนใจได้ศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ที่เว็บไซท์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.v4king.in.th จัดทำ โครงการ "อาสาเพื่อในหลวง : Volunteer for King" รณรงค์ให้เกิดกระแสสังคม มีแรงขับจากความรัก ปรารถนาทำความดี มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมไทยถวายแด่ในหลวงโดยผ่านการประสานงานระหว่างองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครร่วมกันผลักดันสังคม-ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตัวอย่างของกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรม "อาสารักษ์ป่าชายเลน" เป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของในหลวงในการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมปลูกป่าชายเลนที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, กิจกรรม "อาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน" ร่วมปลูกป่าเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชุมชนกับความสัมพันธ์ต่อธรรมชาติภายนอกที่ชุมชนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม, กิจกรรม "อาสาสร้างกุฏิดินถวายวัด" ร่วมสร้างกุฏิดินถวายวัด ณ สำนักสงฆ์ เขาด่านช้าง จ.สระบุรี ฯลฯ

ที่อื่น ๆ ก็มี เช่น เรือนจำพังงา นำนักโทษบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายในหลวง, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา จัดโครงการ “รู้รักสามัคคี 60 ปี ครองสิริราชสมบัติ” ฯลฯ

สำหรับที่จังหวัดชุมพรบ้านของเราทราบว่า มีการจัดสถานที่ให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง, จัดอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ 69 รูป และเตรียมการที่จะปิดถนนปรมินทรมรรคา ในคืนวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองซึ่งมีทั้งขบวนแห่เดินเทิดพระเกียรติ, มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, จุดพลุ-ดอกไม้ไฟ ฯลฯ

ครับ...ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่ในหลวงของเราชาวไทยทุกคน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (0)