วันที่ 9-10 พ.ค. 2549 นี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกองการเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดสัมมนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 300 คน เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจ เรื่องระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  บทบาทของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่พึงประสงค์  เส้นทางความก้าวหน้า  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  และการระดมความเห็นของกลุ่มเพื่อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย  ตลอดจนมีกิจกรรมสัมพันธ์ด้วย  กลุ่มลูกจ้างถือเป็นกำลังสำคัญและมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงควรจัดระบบและดูแลตลอดจนทำความเข้าใจประสานสัมพันธ์กัน  ว่าทิศทางข้างหน้าควรพัฒนาตนเองอย่างไร  ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น  ที่สำคัญ คือ มีทัศนคติ  ความคิด  และหลักความพอเพียง  ที่จะดำรงสถานภาพให้ดีขึ้นได้