เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ในรอบที่ 6 (มิ.ย. – ก.ค.49 ) และ การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (EQA) ในรอบที่ 2 (ในราวปีงบประมาณ 2550  -2551) โดยการประเมินในรอบนี้จะมีการ Accreditation และ Rating หรือ Ranking โดยเกณฑ์การประเมินมีการเปลี่ยนแปลงจากจากในรอบที่ผ่านมามากพอสมควร และเกณฑ์การประเมินจากเดิม 8 มาตรฐานเหลือเพียง 7 มาตรฐาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (Assessor)  ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณ  จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ (Assessor Training)” ประจำปี 2549  ในวันอังคารที่  30  พฤษภาคม 2549  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ  ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS < (ร่าง) กำหนดการ >

     ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมได้เปลี่ยนแปลงจากทุกปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
1. บุคลากรจากภายนอกคณะ 
    1.1 ผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2548  มิ.ย. – ก.ค.49 ที่จะถึงนี้ 
(เป็นบุคลากรภายใน ม.นเรศวร)  ซึ่งคณะวิชาได้ติดต่อทาบทามเพื่อจะให้มาประเมินคณะวิชาของท่าน  จำนวน 2 ท่าน  (โดยจะต้องทาบทามพร้อมทั้งแจ้งให้กับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินได้ทราบล่วงหน้าในการที่จะเป็นผู้ประเมินคณะวิชาของท่าน  และการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้) 

2. บุคลากรภายในคณะ 
    2.1  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 1-2 ท่าน
    2.2  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  หรือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2548
จำนวน  2 ท่าน

    โดย QAU ขอความกรุณาทุกคณะวิชาได้ส่งใบตอบรับที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญกลับมาภายใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549  เพื่อที่ QAU  จักได้ประสานในรายละเอียดไปยังผู้ที่ท่านได้ส่งรายชื่อมาในการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ต่อไปค่ะ