พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549

"ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน  จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวง ด้วยความอุตสาหะ

เพ่งพินิจ  ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี  เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์

ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์  และก่อเกิด

ประโยชน์ที่พึงประสงค์  เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพ้อมทุกส่วน"

                                      วังไกลกังวล

                         วันที่  31   มีนาคม  พุทธศักราช  2549