พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549

"ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน  จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวง ด้วยความอุตสาหะ

เพ่งพินิจ  ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี  เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์

ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์  และก่อเกิด

ประโยชน์ที่พึงประสงค์  เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพ้อมทุกส่วน"

                                      วังไกลกังวล

                         วันที่  31   มีนาคม  พุทธศักราช  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้แก่วัดด้านสารบรรณความเห็น (0)