วัฒนธรรมองค์กร CARD

MODEL = COTEACH

ที่ประชุม km ของ CARD เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา บุคลากรได้ประชุมระดมสมองกันเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของศูนย์ CARD และผมได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ครับ

1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คืออะไร ?
จากความหมายของคำว่า วัฒนธรรม ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายว่าหมายถึง “พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิต สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน”
ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรก็คือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ
สรุป : วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง บทสรุปของแนวคิด หลักการ ความประพฤติและกรรมวิธีในการทำงานที่ได้ตกผลึกจนกลายเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน (Common Culture) หรือพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งก็คือบรรยากาศของการทำงานของพนักงานองค์กร ที่มีลักษณะของการมีทัศนคติที่ดี ความเป็นมาตรฐานในการบริหารงาน มีระบบการจูงใจ สภาพบรรยากาศการทำงานที่เกิดความมุ่งมั่น และความสำนึกที่ดีต่องาน ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น วัฒนธรรมในมิติทางสังคม จึงหมายความรวมเอา ความคิด วิธีการทำงาน การปฏิบัติ และค่านิยม หรือลักษณะของการทำงาน การพูด การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
2. ทิศทางวัฒนธรรมองค์กร
CARD ?
วัตถุประสงค์
         
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาสู่สากล
วิสัยทัศน์

 ..................................................

ค่านิยม

            ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาตระหนักถึงการที่จะบรรลุเป้าประสงค์หลัก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาจะต้องปลูกฝังค่านิยมอย่างน้อย 7 ประการ หรือเรียกว่า COTEACH โดยคาดหวังให้บุคลากรของหน่วยงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

C : ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking หรือ Innovation)
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะหลายครั้งความคิดที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้นั้นมักเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

O : การสื่อสารอย่างเปิดเผย (Open Communication)
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา จะสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้ข้อมูล รับฟัง และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
T : การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา จะส่งเสริมให้มีการทำงานที่มีการผสมผสานความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งแนวความคิด ทักษะ และความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จร่วมกัน
E : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)
บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา จะต้องทำงานโดยเน้นการพัฒนาตนเองและวิธีการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการวางแผน แสวงหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งประเมินทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด
A : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability)

บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา รับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น
C : ความรู้ ความสามารถ (Competence)

บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา จะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ
H : ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีจุดยืนอันมั่นคง (
Honesty, Fairness and Integrity)
บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา จะทำงานด้วยสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการอันถูกต้อง อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แม้จะลำบากในการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม

------------------------

สรุปผลการประชุม : บุคลากรส่วนมากค่อนข้างเห็นด้วยกับ Model ที่ผมเสนอโดยเฉพาะ C (Creative Thinking หรือ Innovation) เนื่องจากว่าภารกิจของศูนย์ฯ ต้องทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง

ส่วน วิสัยทัศน์ ที่ผมเว้นว่างไว้ .... ยังคิดกันไม่ออกครับว่าจะไปทางไหน จึงฝากที่ประชุมเป็นการบ้านกลับไปคิด แล้วนำมาร่วม Share กันอีกครั้ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)