มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจองหอพักนักเรียนสอบตรงในวันที่ 16 - 20 พ.ค. 2549 โดยจองผ่าน WEBSITE เท่านั้น และให้เข้าหอพักในวันที่ 27 พ.ค. 2549 เวลาราชการ  หากมีปัญหาให้ติดต่อสอบถาม074-282084 หรือ สอบถามดัง BLOG นี้นะคะ