KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 60. สังเกต

• ความรู้จากการปฏิบัติเริ่มจากการสังเกต
• คนที่มีพลังการสังเกต (Power of Observation) สูง  จะเรียนรู้ได้ดี 
• พลังแห่งการสังเกตเป็นสิ่งที่ฝึกได้    การศึกษาที่ดีจะช่วยเพิ่มพลังแห่งการสังเกต
• พลังแห่งการสังเกตฝึกได้โดยการปฏิบัติ และวัดผลของการสังเกตนั้น
• แม้คนที่อายุมากก็ฝึกฝนเพิ่มพูนพลังแห่งการสังเกตได้    มีตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนชาวนา ของมูลนิธิข้าวขวัญ จ. สุพรรณบุรี   และตัวอย่างอื่นๆ อีกมาก  
• พลังแห่งการสังเกตรวมหมู่สามารถ “เห็น” สิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถ “เห็น” ได้
• เครื่องมือใช้และสร้างพลังแห่งการสังเกตรวมหมู่คือ KM   
• KM มีพลังในระดับ สร้างพลังแห่งการสังเกต “ด้วยใจ”  และ “ด้วยอารมณ์”   ไม่ใช่แค่ด้วยรูปธรรม  
• หากสมาชิกกลุ่มมีโลกทัศน์ วิธีคิด ความเชื่อ เหมือนกันหมด พลังแห่งการสังเกตรวมหมู่จะไม่สูง
• ต้องมีความหลากหลายด้านโลกทัศน์ วิธีคิด ความเชื่อ ในหมู่สมาชิก    ประกอบกับมีศูนย์ใจรวมอยู่ที่เป้าหมาย และคุณค่า  พลังแห่งการสังเกตรวมหมู่จึงจะสูงยิ่ง

วิจารณ์ พานิช
๒๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)