ทดลองทำภาพสไลด์ เพื่อประกอบBlog ให้สวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

<embed src="http://widget.slide.com/widgets/slideticker.swf" quality="high" scale="noscale" salign="l" flashvars="site=widget.slide.com&channel=3603168" wmode="transparent" width="150" height="262" name="flashticker" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/>

 

จาก http://www.slide.com