โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   ไดรับการประเมินคุณภาพรอบ 2 และผ่านการประกันคุณภาพแล้ว