ตัวชี้วัดชั้นปี ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Wanita Malaya
ตัวชี้วัดชั้นปี

ตัวชี้วัดชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ข้อที่

ตัวชี้วัดชั้นปี

1

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

2

อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3

เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

4

บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา  นิทานง่ายๆ  และเรื่องเล่า

5

พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

6

ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต  และให้คำแนะนำ

7

พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

8

พูดและเขียนเพื่อขอให้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว

9

พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

10

พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

11

เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตารางแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังและอ่าน

12

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว

13

ใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

14

ให้ข้อมูลเกี่ยวเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

15

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

16

บอกความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย  วรรคตอน

และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

17

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

18

ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และนำเสนอด้วยการพูด/เขียน

19

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

20

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wanita Malaya

คำสำคัญ (Tags)#ตัวชี้วัดชั้นปี

หมายเลขบันทึก: 273688, เขียน: 05 Jul 2009 @ 11:45 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

sudarat
IP: xxx.183.58.91
เขียนเมื่อ 

didamay