ก ไก่ เก่าแก่..   ก่อนปี ๒๔๗๐

 

ก ไก่ เก่าๆ ..เป็น ก ไก่ เมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๐       

โห !..เก่าแสนเก่า..เก่าดึกดำบรรพ์

เป็นกลอนหก  ของ ส.ปาลบุตร  คัดจากหนังสือ มหาวิทยาลัย เล่ม ๕ ตอน ๖ กันยายน ๒๔๗๐

อื้อฮือ..แสดงว่า ก ไก่ ..เก่าแก่ นี่ต้องเกิดก่อนแน่ๆ

เป็นหนังสือเก่าที่ผู้เขียนเก็บรักษาไว้เกือบ ๒๐ ปี  ได้มาจากโรงเรียน

ก ไก่ เก่า ๆ ในหนังสืออ่านชุดภาษาไทย..

 

      กอบการบุญพูนผล

      ขลาดชั่วดลหลีกหนี

      คิดคำนึงความดี

       งดกาลีอย่าทำ

      จงใฝ่หาประโยชน์

      โฉดชั่วช้าอย่าถลำ

      ชอบกอบการทางธรรม

      ซื่อประจำกมล

     ญาติมิตรจิตเผื่อแผ่

      ฐานตามแต่ขวายขวน

     เฒ่าชราทุพพล

     คุณดลเพิ่มไมตรี

      เด็กหญิงชายทั่วหน้า

      ถวิลคิดเอื้ออารี

      ทำความดีทั่วไป

      เธออย่าเผลอสติ

      นึกดำริอย่าไหว

      บอกวาจาหวานใน

      ปลื้มหทัยผู้ฟัง

      ผึ้งพึงเพียรอย่างผึ้ง

      ฝึกคำนึงพึงหวัง

      เพาะความดีจีรัง

      เฟื่องฟุ้งดังจรรยา

      ภารธุระอย่าถอย

      มีใจคอยแสวงหา

      ยลค้นดีตำรา

       เรียนวิชาสารพัน

      ละซึ่งความเกียจคร้าน

       เวี่ยอาจารย์สอนสรรพ์

      ศักดิ์ดำรงคงครัน

      เสาะสิ่งสรรพ์วิชา

      หาความดีทุกเมื่อ

      อ่อนหวานเจือดีหนา

      ฮึกกำแหงเดชา  ยามคราปราบริปูกู้ไทย

 

 

การสอนให้ทำดีเว้นชั่ว..

สอนมานานแล้ว  เดี๋ยวนี้ก็ยังสอนอยู่ คงต้องได้สอนตราบโลกมลาย

เป็นการสอนที่แฝงไว้ในความงดงามของภาษา   “พยัญชนะสุภาษิต”

เมื่อดูความหมายของพยัญชนะทุกตัวแล้ว แยกได้ ๒ ส่วน ให้ “ทำดี”  “เว้นชั่ว”

คิดดี..พูดดี..ทำดี

 

      กอบการบุญพูนผล ( ทำดี )

      ขลาดชั่วดลหลีกหนี (เว้นชั่ว)

      คิดคำนึงความดี ( คิดดี )

       งดกาลีอย่าทำ (เว้นชั่ว)

      จงใฝ่หาประโยชน์ ( ทำดี )

      โฉดชั่วช้าอย่าถลำ (เว้นชั่ว)

      ชอบกอบการทางธรรม ( ทำดี )

      ซื่อประจำกมล (ทำดี : ความซื่อสัตย์)

     ญาติมิตรจิตเผื่อแผ่ (ทำดี : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

      ฐานตามแต่ขวายขวน (ทำดี : ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)

     เฒ่าชราทุพพล

     คุณดลเพิ่มไมตรี (ทำดี : น้ำใจไมตรี)

      เด็กหญิงชายทั่วหน้า

      ถวิลคิดเอื้ออารี ( คิดดี )

      ทำความดีทั่วไป ( ทำดี )

      เธออย่าเผลอสติ ( คิดดี พูดดี ทำดี )

      นึกดำริอย่าไหว ( คิดดี )

      บอกวาจาหวานใน (พูดดี : มธุรสวาจา)

      ปลื้มหทัยผู้ฟัง ( ทำดี )

      ผึ้งพึงเพียรอย่างผึ้ง (ทำดี : ความขยันหมั่นเพียร)

      ฝึกคำนึงพึงหวัง ( คิดดี )

      เพาะความดีจีรัง ( ทำดี )

      เฟื่องฟุ้งดังจรรยา ( ทำดี )

      ภารธุระอย่าถอย ( ทำดี )

      มีใจคอยแสวงหา ( คิดดี )

      ยลค้นดีตำรา ( ทำดี )

       เรียนวิชาสารพัน (ทำดี : หมั่นศึกษา)

      ละซึ่งความเกียจคร้าน ( ทำดี )

       เวี่ยอาจารย์สอนสรรพ์ (ทำดี : ตั้งใจใฝ่รู้)

      ศักดิ์ดำรงคงครัน ( ทำดี )

      เสาะสิ่งสรรพ์วิชา (ทำดี : หมั่นขวนขวาย)

      หาความดีทุกเมื่อ ( ทำดี )

      อ่อนหวานเจือดีหนา ( พูดดี )

      ฮึกกำแหงเดชา ยามคราปราบริปูกู้ไทย ( ทำดี รักชาติไทย )

 

คำยากที่ไม่ค่อยคุ้นตา  คำว่า “เวี่ย”

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ดังนี้

เวี่ย(กลอน) ก. คล้อง, ทัดไว้, เวี่ยว ก็ว่า.

เวี่ยว(กลอน) ก.คล้อง, ทัดไว้ เวี่ย ก็ว่า.

 

อ่านแล้วทำให้เห็นคุณค่ามากมายในความหมายของพยัญชนะสุภาษิต

ทำให้คิดต่อว่าหากมีการนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้สอนเด็กรุ่นใหม่ได้คงดี

จึงขออนุญาตฝากแนวทางการนำ ของดี” กลับมาใช้ใหม่

          "..ต่อยอด..ดอทคอม.."

                 toryod.com

สำหรับคุณครูภาษาไทย และท่านผู้สนใจทั่วไป

โดยทำหนังสือขึ้นมาใหม่   ทำเอง  ใช้เอง

อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวในโลก  ก็ได้

 

๑.ทำหนังสือภาพหน้าเดียว หรือบัตรภาพพยัญชนะขนาดใหญ่

   เช่น  ก ไก่   กอบการบุญพูนผล

   มีรูปภาพไก่ (ใหญ่) และ ภาพคนกำลังทำอะไรก็ได้ที่เป็นความดี (ภาพเล็กรองลงมา)

   มีคำอธิบายใต้ภาพ  โดยใช้คำเดิมตามต้นฉบับ  

   ทำครบทุกตัวเป็นชุด  เหมาะใช้สอนเด็กระดับประถม 

๒.ทำหนังสือภาพขนาดใหญ่ (Big Book)

   นำเสนอภาพพยัญชนะ  หน้าละ ๑ ตัว   ทำครบพยัญชนะทุกตัว  ณ ที่นี้มี ๓๔ ตัว  

   แต่งคำประพันธ์ อธิบาย/บรรยาย/ขยายความเพิ่ม ให้เหมาะกับระดับชั้น เช่น

   ชั้น ป.๑  :   คำคล้องจอง ๒    คำคล้องจอง ๓    คำคล้องจอง ๔

   ชั้น ป.๒  :   กลอนสี่

   ชั้น ป.๓  :   กลอนสี่ กลอนหก  กาพย์ยานี ๑๑ ง่ายๆ

   ชั้น ป.๔-๖  :  กลอนหก   กลอนแปด    กาพย์ยานี ๑๑  โคลงสี่สุภาพ ฯ

๓.ทำหนังสือภาพขนาดเล็ก (Small Book)

   ผู้สร้างหนังสืออาจเป็นครู หรือนักเรียนเป็นผู้จัดทำ  รายกลุ่มหรือรายคนก็ได้ 

   ใช้วิธีการสร้างและนำเสนอเช่นเดียวกับหนังสือภาพขนาดใหญ่

   เป็นการฝึกทักษะการเขียนและงานศิลปะของนักเรียน

   หากทำเป็นกลุ่ม : คนหนึ่งเก่งคิด(บทกวี) คนหนึ่งเก่งเขียน(ลายมืองาม) อีกคนเก่งวาด  สุดยอดทีเดียว

๔.ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

    วิธีการเช่นเดียวกับข้อ ๑  ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

    เพียงแต่ทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย  ทำไม่ยาก

    คุณครูทำใช้เอง  หรือ เด็กๆ เป็นผู้จัดทำ  ตั้งชื่อให้กิ๊บเก๋  โดนๆ  มีเพลง มีเสียงบรรยายประกอบ

    อื้อฮือ..ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เยี่ยมเชียวละ

๕.ทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สื่อ CAI)

    วิธีการเช่นเดียวกับข้อ ๔  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ความยากจะมีมากกว่า e-book

    คุณครูทำใช้เป็นสื่อ  ที่ตอบสนองความสนใจของเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

    มีเสียง  มีภาพสวยๆ  มีการโต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้ใช้    ผู้อ่าน ก ไก่ – ฮ   สนุกแน่ๆ

    ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่นเดียวกัน

    ตั้งชื่อให้เก๋ๆ..  รับรองได้ใจผู้อ่านแน่ๆ ค่ะ  “ฟันธง”

 

ท้ายสุดของการทำ หนังสือเล่มเดียวในโลก

ผู้จัดทำไม่ลืมนะคะ..อ้างอิงในส่วนคำนำ เกริ่นนำ หรือ ท้ายเล่ม    ก็ได้ว่า..

ที่มา คือ หนังสืออ่านชุดภาษาไทย  อันดับ ๑ เล่ม ๑ เรื่องพยัญชนะสุภาษิต การทรงตัว และกระต่ายน้อย 

ประถมศึกษาตอนต้น ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

นับได้ว่า..เราได้สืบทอดความดีงามในการใช้ภาษาสอนให้ทำดี ของบรรพบุรุษได้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง

เมื่อได้แล้วก็นำไปจดสิทธิบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.toryod.com/ipseminar.php  ..ต่อยอดดอทคอม 

..ไม่ยากเลยนะคะ..

 ขอบคุณภาพไก่สวยๆ ๒ ภาพจากกูเกิล

ด้วยรักจากใจ..คนรักภาษาค่ะ

สวัสดีค่ะ