ก ไก่ เก่าแก่.. ก่อนปี ๒๔๗๐

ศน.อ้วน

 

 

 

 ก ไก่ เก่าแก่..   ก่อนปี ๒๔๗๐

 

ก ไก่ เก่าๆ ..เป็น ก ไก่ เมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๐       

โห !..เก่าแสนเก่า..เก่าดึกดำบรรพ์

เป็นกลอนหก  ของ ส.ปาลบุตร  คัดจากหนังสือ มหาวิทยาลัย เล่ม ๕ ตอน ๖ กันยายน ๒๔๗๐

อื้อฮือ..แสดงว่า ก ไก่ ..เก่าแก่ นี่ต้องเกิดก่อนแน่ๆ

เป็นหนังสือเก่าที่ผู้เขียนเก็บรักษาไว้เกือบ ๒๐ ปี  ได้มาจากโรงเรียน

ก ไก่ เก่า ๆ ในหนังสืออ่านชุดภาษาไทย..

 

      กอบการบุญพูนผล

      ขลาดชั่วดลหลีกหนี

      คิดคำนึงความดี

       งดกาลีอย่าทำ

      จงใฝ่หาประโยชน์

      โฉดชั่วช้าอย่าถลำ

      ชอบกอบการทางธรรม

      ซื่อประจำกมล

     ญาติมิตรจิตเผื่อแผ่

      ฐานตามแต่ขวายขวน

     เฒ่าชราทุพพล

     คุณดลเพิ่มไมตรี

      เด็กหญิงชายทั่วหน้า

      ถวิลคิดเอื้ออารี

      ทำความดีทั่วไป

      เธออย่าเผลอสติ

      นึกดำริอย่าไหว

      บอกวาจาหวานใน

      ปลื้มหทัยผู้ฟัง

      ผึ้งพึงเพียรอย่างผึ้ง

      ฝึกคำนึงพึงหวัง

      เพาะความดีจีรัง

      เฟื่องฟุ้งดังจรรยา

      ภารธุระอย่าถอย

      มีใจคอยแสวงหา

      ยลค้นดีตำรา

       เรียนวิชาสารพัน

      ละซึ่งความเกียจคร้าน

       เวี่ยอาจารย์สอนสรรพ์

      ศักดิ์ดำรงคงครัน

      เสาะสิ่งสรรพ์วิชา

      หาความดีทุกเมื่อ

      อ่อนหวานเจือดีหนา

      ฮึกกำแหงเดชา  ยามคราปราบริปูกู้ไทย

 

 

การสอนให้ทำดีเว้นชั่ว..

สอนมานานแล้ว  เดี๋ยวนี้ก็ยังสอนอยู่ คงต้องได้สอนตราบโลกมลาย

เป็นการสอนที่แฝงไว้ในความงดงามของภาษา   “พยัญชนะสุภาษิต”

เมื่อดูความหมายของพยัญชนะทุกตัวแล้ว แยกได้ ๒ ส่วน ให้ “ทำดี”  “เว้นชั่ว”

คิดดี..พูดดี..ทำดี

 

      กอบการบุญพูนผล ( ทำดี )

      ขลาดชั่วดลหลีกหนี (เว้นชั่ว)

      คิดคำนึงความดี ( คิดดี )

       งดกาลีอย่าทำ (เว้นชั่ว)

      จงใฝ่หาประโยชน์ ( ทำดี )

      โฉดชั่วช้าอย่าถลำ (เว้นชั่ว)

      ชอบกอบการทางธรรม ( ทำดี )

      ซื่อประจำกมล (ทำดี : ความซื่อสัตย์)

     ญาติมิตรจิตเผื่อแผ่ (ทำดี : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

      ฐานตามแต่ขวายขวน (ทำดี : ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)

     เฒ่าชราทุพพล

     คุณดลเพิ่มไมตรี (ทำดี : น้ำใจไมตรี)

      เด็กหญิงชายทั่วหน้า

      ถวิลคิดเอื้ออารี ( คิดดี )

      ทำความดีทั่วไป ( ทำดี )

      เธออย่าเผลอสติ ( คิดดี พูดดี ทำดี )

      นึกดำริอย่าไหว ( คิดดี )

      บอกวาจาหวานใน (พูดดี : มธุรสวาจา)

      ปลื้มหทัยผู้ฟัง ( ทำดี )

      ผึ้งพึงเพียรอย่างผึ้ง (ทำดี : ความขยันหมั่นเพียร)

      ฝึกคำนึงพึงหวัง ( คิดดี )

      เพาะความดีจีรัง ( ทำดี )

      เฟื่องฟุ้งดังจรรยา ( ทำดี )

      ภารธุระอย่าถอย ( ทำดี )

      มีใจคอยแสวงหา ( คิดดี )

      ยลค้นดีตำรา ( ทำดี )

       เรียนวิชาสารพัน (ทำดี : หมั่นศึกษา)

      ละซึ่งความเกียจคร้าน ( ทำดี )

       เวี่ยอาจารย์สอนสรรพ์ (ทำดี : ตั้งใจใฝ่รู้)

      ศักดิ์ดำรงคงครัน ( ทำดี )

      เสาะสิ่งสรรพ์วิชา (ทำดี : หมั่นขวนขวาย)

      หาความดีทุกเมื่อ ( ทำดี )

      อ่อนหวานเจือดีหนา ( พูดดี )

      ฮึกกำแหงเดชา ยามคราปราบริปูกู้ไทย ( ทำดี รักชาติไทย )

 

คำยากที่ไม่ค่อยคุ้นตา  คำว่า “เวี่ย”

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ดังนี้

เวี่ย(กลอน) ก. คล้อง, ทัดไว้, เวี่ยว ก็ว่า.

เวี่ยว(กลอน) ก.คล้อง, ทัดไว้ เวี่ย ก็ว่า.

 

อ่านแล้วทำให้เห็นคุณค่ามากมายในความหมายของพยัญชนะสุภาษิต

ทำให้คิดต่อว่าหากมีการนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้สอนเด็กรุ่นใหม่ได้คงดี

จึงขออนุญาตฝากแนวทางการนำ ของดี” กลับมาใช้ใหม่

          "..ต่อยอด..ดอทคอม.."

                 toryod.com

สำหรับคุณครูภาษาไทย และท่านผู้สนใจทั่วไป

โดยทำหนังสือขึ้นมาใหม่   ทำเอง  ใช้เอง

อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวในโลก  ก็ได้

 

๑.ทำหนังสือภาพหน้าเดียว หรือบัตรภาพพยัญชนะขนาดใหญ่

   เช่น  ก ไก่   กอบการบุญพูนผล

   มีรูปภาพไก่ (ใหญ่) และ ภาพคนกำลังทำอะไรก็ได้ที่เป็นความดี (ภาพเล็กรองลงมา)

   มีคำอธิบายใต้ภาพ  โดยใช้คำเดิมตามต้นฉบับ  

   ทำครบทุกตัวเป็นชุด  เหมาะใช้สอนเด็กระดับประถม 

๒.ทำหนังสือภาพขนาดใหญ่ (Big Book)

   นำเสนอภาพพยัญชนะ  หน้าละ ๑ ตัว   ทำครบพยัญชนะทุกตัว  ณ ที่นี้มี ๓๔ ตัว  

   แต่งคำประพันธ์ อธิบาย/บรรยาย/ขยายความเพิ่ม ให้เหมาะกับระดับชั้น เช่น

   ชั้น ป.๑  :   คำคล้องจอง ๒    คำคล้องจอง ๓    คำคล้องจอง ๔

   ชั้น ป.๒  :   กลอนสี่

   ชั้น ป.๓  :   กลอนสี่ กลอนหก  กาพย์ยานี ๑๑ ง่ายๆ

   ชั้น ป.๔-๖  :  กลอนหก   กลอนแปด    กาพย์ยานี ๑๑  โคลงสี่สุภาพ ฯ

๓.ทำหนังสือภาพขนาดเล็ก (Small Book)

   ผู้สร้างหนังสืออาจเป็นครู หรือนักเรียนเป็นผู้จัดทำ  รายกลุ่มหรือรายคนก็ได้ 

   ใช้วิธีการสร้างและนำเสนอเช่นเดียวกับหนังสือภาพขนาดใหญ่

   เป็นการฝึกทักษะการเขียนและงานศิลปะของนักเรียน

   หากทำเป็นกลุ่ม : คนหนึ่งเก่งคิด(บทกวี) คนหนึ่งเก่งเขียน(ลายมืองาม) อีกคนเก่งวาด  สุดยอดทีเดียว

๔.ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

    วิธีการเช่นเดียวกับข้อ ๑  ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

    เพียงแต่ทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย  ทำไม่ยาก

    คุณครูทำใช้เอง  หรือ เด็กๆ เป็นผู้จัดทำ  ตั้งชื่อให้กิ๊บเก๋  โดนๆ  มีเพลง มีเสียงบรรยายประกอบ

    อื้อฮือ..ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เยี่ยมเชียวละ

๕.ทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สื่อ CAI)

    วิธีการเช่นเดียวกับข้อ ๔  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ความยากจะมีมากกว่า e-book

    คุณครูทำใช้เป็นสื่อ  ที่ตอบสนองความสนใจของเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

    มีเสียง  มีภาพสวยๆ  มีการโต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้ใช้    ผู้อ่าน ก ไก่ – ฮ   สนุกแน่ๆ

    ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่นเดียวกัน

    ตั้งชื่อให้เก๋ๆ..  รับรองได้ใจผู้อ่านแน่ๆ ค่ะ  “ฟันธง”

 

ท้ายสุดของการทำ หนังสือเล่มเดียวในโลก

ผู้จัดทำไม่ลืมนะคะ..อ้างอิงในส่วนคำนำ เกริ่นนำ หรือ ท้ายเล่ม    ก็ได้ว่า..

ที่มา คือ หนังสืออ่านชุดภาษาไทย  อันดับ ๑ เล่ม ๑ เรื่องพยัญชนะสุภาษิต การทรงตัว และกระต่ายน้อย 

ประถมศึกษาตอนต้น ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

นับได้ว่า..เราได้สืบทอดความดีงามในการใช้ภาษาสอนให้ทำดี ของบรรพบุรุษได้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง

เมื่อได้แล้วก็นำไปจดสิทธิบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.toryod.com/ipseminar.php  ..ต่อยอดดอทคอม 

..ไม่ยากเลยนะคะ..

 ขอบคุณภาพไก่สวยๆ ๒ ภาพจากกูเกิล

ด้วยรักจากใจ..คนรักภาษาค่ะ

สวัสดีค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#นิเทศออนไลน์#digital divide#ก-ฮ#ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 267540, เขียน: 12 Jun 2009 @ 05:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก


ความเห็น (27)

สวัสดีครับท่านศน. อ้วน เยี่ยมมากครับท่าน ที่เปิกกรุ ค้นหาภาษาไทยมาให้อ่านครับ

เขียนเมื่อ 

ผมสนใจมากครับ

เรื่องนวัตกรรมหนังสือ ก.ไก่

ขอบคุณครับ ผมพยายามต่อยอดเรื่องนี้ครับ

 • อรุณสวัสดิ์ค่ะ
 • แวะมารับสิ่งดี ๆ ยามเช้า
 • จองคิวไว้ก่อน ผ่อนทีหลัง อิ..อิ...คือได้เวลาเตรียมไปทำงานแล้วหล่ะค่ะ
 • จะแวะมาเก็บเกี่ยวใหม่ทีหลังนะคะ
 • มีความสุขกับการทำงานนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • แบบนี้ครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์..ได้ชื่นใจอีกแล้วนะคะ
 • ศน.ผู้เป็นขวัญใจชาวเราค่ะ
 • ขอแนะนำคนในวงการสื่อ..บล้อกใหม่ค่ะ
 • http://gotoknow.org/blog/pamasakul/267335

ขอบคุณครับกับความรู้ครูภาษา   พยัญชนะสุภาษิตให้คิดถึง

สามสิบสี่พยัญชนะน่าคำนึง   แต่เพียงหนึ่ง ณ.เณรเป็นปรัศนีย์

ตัว ณ.เณร...ทำไมใช้เป็น "คุณ"   น่าจะหมุนเปลี่ยนใหม่ได้อย่างนี้

ณ.เณรฝึกตนสร้างคนดี   เป็นอย่างนี้ดีไหมได้สมบูรณ์  

จักรกฤษณ์
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ ศน.

นับเป็นของเก่าที่ล้ำค่า มีความงาม หากฟื้นนำมาสอนเด็กสมัยนี้คงดีเพราะแฝงการสอนคุณธรรมไปด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่อ้วน....ตอนนี้ก้อยกลับกรุงเทพแล้วต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้โทรไปคะ ไว้ไปครั้งหน้าคงได้รบกวนพี่อ้วนคนสวยใจดีพาแอ่วเมืองเจียงใหม่....เป็นแน่ค่ะ.....

ขอบคุณนะค่ะ....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

พี่ตั๋นมาอ่าน บันทึกเรื่อง  ก เอ๋ย กไก่ ของน้อง ศน.อ้วนค่ะ

ถึงพี่ตั๋นจะสอนระดับมัธยม  ก็คิดว่าจะขอรื้อฟื้นด้วยบันทึกนี้ค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

พาม่อนมาดู ก.ไก่ เก่าแก่  หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามหาศาล หาค่าไม่ได้แล้วนะครับ  ขอให้มีความสุข โชคดีครับ

Pagddde

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดูหนังสือ
 • ขอเอาไปแนะนำคุณครู
 • เผื่อมีทานใดอยากทำหนังสือหรือสื่อนะครับ
 • พี่อ้วนสบายดีไหมครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน

 • ชอบ ๆ ชอบจริง ๆค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
 • ประโยชน์มหาศาลสำหรับคนขยันในแนวทางที่ให้ไว้อย่างชัดเจนค่ะ

ด้วยรัก...พี่เหมียว

                              

สวัสดีค่ะ....

      เข้ามาบ้าน ศน.อ้วนทีไร ครู(ที่เหมือนหนอนกำลังกระดืบๆ)อย่างหนูได้อะไรดีๆกลับไปทุกที     

      และก็เห็นด้วยกับครูพี่เหมียวค่ะ

 • ประโยชน์มหาศาลสำหรับคนขยันในแนวทางที่ให้ไว้อย่างชัดเจนค่ะ
 •       ถึงหนูจะยังไม่ค่อยขยัน แต่จะเก็บแนวทางต่างๆไปประยุกต์ใช้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ..^__^..

  ปล.เป็นอีกหนึ่งบันทึกที่หนูSAVEเก็บไว้อ่านค่ะ

        ..คิดถึงจังค่ะ..

  •  
  • นำมาฝากโดยความเอื้อเฟื้อจากน้องแบ่งปันค่ะ
  • คิดถึงนะคะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ

  ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบ้าน ยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง

  ก.ไก่ เก่า ๆอ่านแล้วเห็นคุณค่ามากมายจริงๆ

  ขออนุญาตนำไปฝากเด็กๆด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ..เพื่อนบ้านภาษาไทยที่น่ารักทุกท่าน

  ขอบคุณน้ำใจรักของทุกท่านค่ะ..ที่มาเยือน

  ขอบคุณ วอญ่า..P  ครูกานท์กวีP  ครูอิง(ครูตาล)P ครูพี่คิมP อาจารย์วิโรจน์ไม่มีรูป น้องจักรกฤษณ์ไม่มีรูป  น้องก้อยP ครูพี่โบตั๋นP ท่านผอ.ประจักษ์P อ.ขจิตP ครูพี่เหมียวP ครูตุ๊กแกP ครูพี่แจ๋วP ค่ะ..(อิอิ..เป็นกลุ่มเลย)

   

   

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณวอญ่าค่ะ..ที่มาเปิดบ้าน ก ไก่ เก่าแก่เป็นท่านแรก
  • ขอบคุณครูกานท์กวีค่ะ..ดีใจค่ะที่จะนำไปต่อยอด ดีใจๆๆๆ
  • ขอบคุณครูอิงค่ะ..กลับมาอีกครั้งหรือยังคะ..พี่อ้วนฝากให้เด็กๆนะคะ เป็นเรื่องราวที่ดีมากของปู่ย่าตายายที่ท่านได้รังสรรค์ไว้ให้เรารุ่นลูกหลานได้เรียนรู้
  • ขอบคุณครูพี่คิมค่ะ..ดีใจมากค่ะที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องวิทยสัมพันธ์ในการนำไปใช้เพื่อบอกเด็กๆถึงการสร้างความดี คิดดี พูดดี ทำดี ..น้องไปเยี่ยมแม่กุ้งมาแล้วค่ะ ..พี่คิมเก่งจัง
  • ขอบคุณอาจารย์วิโรจน์มากค่ะ..ในความกรุณาปรับแต่งนัยของ ณ เณร
  • ในที่นี้ ศน.อ้วนคิดว่าผู้แต่ง(ต้นตำรับ) ท่านน่าจะให้ความหมายว่า ณ เณร มีบุญคุณ  คำว่า "คุณดล" ..คือคุณของเณรที่ทำให้เกิด...."  มากกว่านะคะ
  • แต่คำใหม่ของอาจารย์ก็สื่อได้ชัดขึ้น..
  • ณ.เณรฝึกตนสร้างคนดี ผู้ที่จะนำไปใช้ต่อ หรือนำไปต่อยอด ก็สามารถทำได้ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรม ..พัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะ เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
  • ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ

       

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณน้องจักรกฤษณ์ค่ะ..คนรุ่นใหม่ก็ชอบของเดิมด้วย
  • เมื่อเป็นของเดิมที่ล้ำค่า..พี่อ้วนจึงพยายามบอกกล่าวค่ะ  หลายๆทางด้วย  บอกคุณครู  บอกเพื่อนๆ ..บอกเด็กๆ
  • น้องก้อยจ๋า..เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วพี่อ้วนก็ดีใจค่ะ
  • คือพี่เหมียวกับพี่อ้วน..เป็นห่วงค่ะ เมื่อมีแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเยือน ก็อยากดูแลให้ดีๆบ้าง (อิอิ..แต่ไม่ได้ทำ) เราก็คุยกันอยู่ค่ะ  เอาไว้มาใหม่นะคะ  มาอยู่เลย ข้างๆบ้านพี่อ้วนนี่แหละอบอุ่นๆ จริงๆๆค่ะ
  • ขอบคุณพี่โบตั๋นค่ะ..ดีใจค่ะที่พี่โบตั๋นจะนำไปใช้กับเด็กมัธยมด้วย
  • ระดับชั้นนี้แหละค่ะ..เยี่ยมมาก ด้วยเหตุที่ (๑) ความเหมาะสมและความยากง่ายของภาษาที่เป็นสุภาษิต (๒)เด็กวัยนี้เป็นวัยที่เราน่าจะต้องปลูกฝังเรื่องราวของการทำความดีให้เขาเยอะๆ
  • เพราะเขากำลังเป็นวัยรุนแรง..เหมือนพายุ  วัยที่มากด้วยพลังกาย พลังใจและพลังความคิด
  • เป็นวัยที่อยู่ในกระแสโลก..กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไวมากกกกกก...
  • โดยในความเปลี่ยนแปลงมีทั้ง "ดีและเลว" ปะปนกันอยู่แบบแยกไม่ค่อยออก   ต้องใช้กระบวนการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง มากๆ  
  • หากคุณครูได้สอดแทรกเรื่องราวของความดี ผ่านการเรียนรู้ทุกสาระแล้ว  น้องคิดว่าเด็กๆก็จะเกิด "จิตตระหนักรู้" แยกดี-เลว ได้
  • และหากพวกเขาสามารถนำไปปรับ..ไปเตือนใจใช้ในชีวิตได้..
  • เป็นสุดยอดแห่งสุขของครูอาจารย์ และพ่อแม่ เชียวนะคะ..
  • โดยเฉพาะการสอนความดีด้วยภาษา..ก็จะทำให้เด็กๆ รักภาษาด้วย   เกิดการเรียนรู้และได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกันด้วย  ทั้ง ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน
  • ลุ้นๆๆๆ..ด้วยใจเกินร้อยค่ะ..ครูพี่โบตั๋น

                  

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณท่านผอ.ประจักษ์ค่ะ..หนูยังมีอีกหลายเล่มค่ะ
  • หนังสือเก่าที่กลับกลายเป็น "ของล้ำค่า"
  • แสดงถึงความเก่งของบรรพบุรุษเรานะคะ ที่ท่านได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามไว้ให้ลูกหลานได้ร่ำได้เรียน
  • เหมือนจะหยั่งรู้ได้ว่า..ต้องสอนๆ..ไม่ว่ายุคใดสมัยใด
  • ขอบคุณน้องบ่าวคนเก่ง..อาจารย์ขจิตเจ้า...
  • ดีจังค่ะ..ดีใจๆ..ที่จะกรุณานำไปบอกต่อคุณครู
  • บอกเยอะๆๆๆๆนะคะ..
  • ขอบคุณครูพี่เหมียวค่ะ..
  • พี่เหมียวเอาไปต่อยอดนะคะ 
  • แล้วจะเข้าไปแว๊บๆๆดูที่โรงเรียนเด้อค่า...(อิอิ)
  • ขอบคุณ..หนอนน้อยกระดื๊บๆค่ะ..
  • กระดื๊บไวๆนะคะ..กระดื๊บแบบกระโดด..รับรองครูตุ๊กมีสื่อไว้ใช้กับลูกลิงที่น่ารักค่ะ..ฟันธง
  • ขอบคุณครูพี่แจ๋วค่ะ..
  • ..LOVE..PEE แจ๋วค่ะ..

   

  เขียนเมื่อ 

  P ขอบคุณครูมีนาค่ะ..ที่จะนำไปฝากเด็กๆ

  ดีใจมากค่ะ..แล้วแวะมาอีกนะคะ

  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ..กัลยาณมิตรรักของบ้านภาษาไทย

  สวัสดีค่ะพี่อ้วนที่คิดถึง

  แวะมาอ่านแล้ว ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมากมายเลยค่ะ

  สมัยก่อน เขาเน้นเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม แม้กระทั่งในการให้อ่าน ก ไก่ ข ไข่ เบื้องต้นเลยนะคะ

  ต้องขอคัดลอกไปให้หลาน ๆ ได้ลองอ่านบ้างค่ะ

  ขอบคุณพี่ค่ะ

  รักษาสุขภาพกาย-ใจนะคะ

  คิดถึงเหมือนเดิมค่ะ

  (^___^)

  มาเรียนรู้ พยัญชนะสุภาษิต ครับ

  พออ่านแล้ว เกิดความคิดสองขั้ว

  • จะเอาของเก่าที่ดีอยู่แล้วกลับมาใช้
  • จะพัฒนาต่อยอดเป็นของใหม่ที่ร่วมสมัย

  ขอบคุรครับ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีตอนดึกๆ เช่นเคย ครับ ท่านศน. อ้วน ที่คิดถึง

  • ผมคนนอนแต่หัวค่ำ แล้วตื่นดึกๆ มารายงานตัวครับ
  • ผมกลับมาอนุรักษ์ภาษาไทยเรากับท่านได้แล้วนะครับ
  • เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากเลย
  • ภาษาไทยเรายิ่งเก่ายิ่งน่าสนใจนะครับ มีคุณค่ามากด้วย
  • ผมรักและชอบภาษาไทย มาตั้งแต่เด็กๆ  โต และแก่ ก็คงจะรักและชอบภาษาไทยตลอดไป ภาษาไทยคือชีวิตและจิตใจของผมแล้วครับท่าน
  • ขอบคุณมากๆที่แวะไปให้กำลังใจผมตลอดมา
  • ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ
  เขียนเมื่อ 

  เข้ามาเยี่ยมชมครับ

  อักษรสมัยโบราณ เขาเท่ จังเลยนะครับ เรียนภาษาควบคู่กับคุณธรรม

  ขอบคุณสาระดีๆที่นำมาฝากครับ

  แวะมาอ่าน ก ไก่คุณธรรมค่ะ

  คุณความดีคุ้มครองนะคะ 

  ขอบคุณค่ะ

  Take care

  สวัสดีค่ะ พี่ ศน.

  *** เป็นโชคดีค่ะที่มีโอกาสได้เห็น

  *** ขอบคุณค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  น่าสนใจมากค่ะ น่าจะนำมาสอนเด็กในปัจจุบันนี้นะคะ

  พิชญาภัค พุทธวงค์
  IP: xxx.172.7.207
  เขียนเมื่อ 

  ชอบมากค่ะมีประโยชน์มากๆไม่เคยเห็นเลยค่ะ