กองทะเบียนและประมวลผล ได้จัดอบรมคุณภาพการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน  พ.ศ.2549 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์อาคารพลาซ่า โดยมีท่านอาจารย์ธเนศ  ศรีสถิตย์  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  เป็นวิทยากรบรรยาย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ  และเพื่อให้บุคลากรเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในงานบริการได้รวดเร็วและรอบคอบ