ช่วงนี้รู้สึกว่าคำร้องเรียนเกี่ยวกับ "พฤติกรรมบริการและระบบการทำงาน" มีเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆ  ช่องทางการร้องเรียนเปิดกว้างและมีหลายช่องทางมากขึ้น ซึ่งมีการร้องเรียนในเรื่องเดียวกันทั้งในใบคำร้องเรียนและใน Internet รวมทั้งมีวันหยุดราชการหลายวันติดต่อกัน ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่นัดมาในวันราชการต้องมารวมๆ กันในวันที่เหลืออยู่ จึงต้องรอรับบริการนานมากๆๆๆๆ 

          ในประเด็นที่ต้องรอนานมากในวันราชการที่เหลืออยู่คงต้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงความจำเป็นของวันทำงานที่เหลือน้อย ทำให้คนไข้มากขึ้น ซึ่งต้องชี้แจงและให้บริการด้วยคำพูด & พฤติกรรมบริการที่ดี จำได้ว่าตอนอบรม OD อาจารย์บอกว่า พฤติกรรมบริการที่ไม่ดีจะทำให้ผู้รับบริการเจ็บปวดกว่าคำพูดเสียอีก  สำหรับช่องทางที่เปิดกว้างในการร้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะช่วยให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสระบายความรู้สึกและสบายใจว่าถึงผู้รับรู้จริงๆ สำหรับเราก็จะได้เห็นโอกาสพัฒนา ข้อสำคัญคือต้องนำไปพัฒนาจริงๆ

          นึกถึงที่เคยเรียนเรื่อง "พฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศ" ที่คุณหมอสุมาลีเคยจัด อาจารย์บอกว่าจุดที่พัฒนาได้ง่ายเราต้องพัฒนาก่อน เช่น การพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ครบครัน จากนั้นมาดูขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน (ความยุติธรรม, การทุ่มเทเสียสละ, ผลตอบแทนและการส่งเสริมให้เจริญเติบโตในงาน รวมทั้งองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน) เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางานที่ยั่งยืนต่อไป