สวัสดีค่ะชุมชน Blog วันนี้ดิฉันมีข่าวแจ้งให้ชุมชนทราบว่า งานสารบรรณ จะจัดประชุมกลุ่ม CoP "ชุมชนสารบรรณ" ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดรายการไว้ดังนี้ค่ะ

ช่วงเช้า ได้เรียนเชิญ อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย เรื่อง "ความคาดหวังต่อ CoP งานสารบรรณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ต่อด้วย คุณเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม บรรยาย เรื่อง "หลักการชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP)"

ช่วงบ่าย อ.ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน มาแนะนำ "เครื่องมือการจัดการความรู้ : Gotoknow.org" ช่วงท้ายเป็นการแบ่งกลุ่ม หัวข้อ "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : CoP สารบรรณ"   และท้ายสุดของรายการเป็นการนำเสนอผลงานกลุ่ม

ด้วยความที่หัวหน้างานสารบรรณ (คุณผ่องใส ประเสริฐกุลวงศ์) มีความคาดหวังที่จะให้ชุมชนสารบรรณ เกิด ดำเนิน เติบโต และยั่งยืนสืบไป จึงได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามศึกษาจากเวทีเสมือน และจากเวทีนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ที่คุณเมตตา เป็นเจ้าของงาน ได้กรุณาให้เข้าร่วมบ่อยครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกันได้เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานด้วย ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ CoP อย่างเต็มอิ่ม อิ่มทั้งสมองและอิ่มท้องด้วยค่ะ...ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข