ความเห็น 26465

คำร้องเรียน.....โอกาสพัฒนา

ป้าเปรี้ยว
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเอกสารที่ได้จากวัดพุทธปัญญาแจกตอนทำบุญที่AB CARE บอก หลักการบริหารจัดการไว้ดังนี้

1.สร้างแรงจูงใจด้วยวิธีต่างๆให้คนร่วมมือหรือมีส่วนร่วม

2.ไม่ผูกขาดการบริหารจัดการไว้ในกำมือแต่เพียงผ้เดียว

3.สร้างความผูกพันทางจิตใจกับผ้ร่วมงานกับทุกๆคน

4.คน คือทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินกิจกรรมทุกประเภท

5.มีปรัชญา และคติธรรมในการบริหารงาน คือต้องทำงานให้ดีที่สุดหรือยิ่งกว่าดีที่สุด(Do the best than bester the best)

6.ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน

7.ก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากความขัดแย้ง

8.สามารถมองเหตุการณ์ต่างๆทะลุปรุโปร่ง และมีความคิดสร้างสรรค์

9.มีความเป็นกันเองอย่างมีระเบียบวินัย

10.ปฏิรูปองค์กรอย่เสมอ

11.ให้ความสำคัญกับผ้ร่วมงานทุกคน

12.ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

13.พยายามรักษาสมดุลในการดำเนินการ

14.อิงอำนาจรัฐและพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ

15.ประหยัด มัธยัสถ์ รอบคอบ หนักแน่น เยือกเย็น และระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการ (อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์,ส่หนทางนักบริหารช้นนำ;2546)

ป้ามอมน่าจะได้ครบทุกข้อนะ ส่วนป้าเปรี้ยวยังได้เพียงท่องและพยายามต่อไป