เครื่องมือ CAR 2 ของครูลินลดา


ครูขวัญกำลังพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการให้เด็กเข้าถึงความรู้..โดยใช้สื่อทันสมัยขึ้น

  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย CAR 2  ของครูลินลดา

 

        เพื่อนๆที่ติดตามฟังเรื่องเล่าการวิจัยปฏิบัติการของครูขวัญหรือครูลินลดา จาก CAR งานง่ายๆ CAR 2ในตอนนี้ขอนำเสนอเครื่องมือที่ครูขวัญใช้ในการวิจัยเพื่อนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  หลังจากที่มีข้อมูลนักเรียนรายคน  และจัดเป็นรายกลุ่มแล้ว  มาดูว่าครูขวัญสอนอะไร อย่างไร  แก้ปัญหาการอ่าน-การเขียนได้จริงหรือไม่  ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินตนเอง   และมีการบูรณาการกับชีวิตจริงอย่างไร . .นะคะ

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ 

หลักสูตรต้นข้าวชาวนาไทย  

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินการสอนของตนเอง 

 

หลักสูตรการเรียนรู้นอกสถานที่  เรื่อง  ต้นข้าวชาวนาไทย

สำหรับนักเรียนในโครงการสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โดย  นางลินลดา  กันทะพงค์.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหน่วยที่    ย้อนอดีต  มองปัจจุบัน  สร้างสรรค์อนาคต มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรักและหวงแหน   ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป  จึงได้จัดหน่วยการเรียนรู้ต้นข้าวชาวนาไทยขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพของคนไทยคือชาวนาที่เปรียบประดุจสันหลังของชาติ  ได้รู้จักควายไทย ที่นับวันจะเหลือน้อยลง  ซึ่งเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่เคยเห็นควาย   ที่เป็นสัตว์คงคุณค่าต่อชาวนาไทย  และได้เรียนรู้วิธีการทำนาตามขั้นตอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้    โดยเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่และฝึกปฏิบัติจริง     แหล่งเรียนรู้บ้านควายไทย   .แม่ริม   จ. เชียงใหม่

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรต้นข้าวชาวนาไทยให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

๑.ความรู้เกี่ยวกับอาชีพชาวนาของคนไทย   ประโยชน์และลักษณะของควายไทย  รวมทั้งขั้นตอนการทำนาของคนไทย

๒.สามารถฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวในนาได้

๓.เกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพชาวนา   และเห็นคุณค่าของข้าวและควายไทย 

เลือกและจัดเนื้อหาหลักสูตร

เรื่องที่

หัวเรื่อง

เวลา / นาที

แหล่งเรียนรู้

 

 

 

จุดมุ่งหมายและความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องต้นข้าวชาวนาไทย

ความสามารถและลักษณะของควายไทย การฝึกและสาธิตการทำงาน

การปลูกข้าวในนา

การสาธิตให้ความรู้เรื่องการเกี่ยวข้าว ตำข้าว และฝัดข้าว

วิถีชีวิตชาวนาไทย

สรุปการเรียนรู้เรื่องต้นข้าวชาวนาไทย

๔๐

 

๒๐

 

๒๐

๒๐

 

๒๐

๖๐

ในห้องเรียนจากครูและเปิด Internet

บ้านควายไทย

 

บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

 

บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

รวม

๑๘๐

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑.        การประเมินระหว่างเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยการสังเกตการมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน

๒.       การประเมินหลังเรียนจากการสรุปการเรียนรู้โดยตรวจจากแฟ้มงานผลงาน

๓.       การตัดสินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระสังคม ฯ  ข้อที่  ๕ และข้อที่ ๑๖

การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรปรับแก้ก่อนนำไปใช้

            หลังจากการจัดทำโครงร่างหลักสูตรต้นข้าวชาวนาไทย ได้นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้     รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  นายเสรี  ดิเรกฤทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ   อาจารย์สุพจน์  สีกันทา     อาจารย์สุพรรณ วงศ์จันทรา 

 

การนำหลักสูตรไปใช้ ( คือระบบการสอนจริง )

๑.        วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๒.       กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมครอบคลุมทั้ง    ด้าน คือผลการคาดหวังเมื่อเรียนจบแล้ว(พฤติกรรม +เกณฑ์  +เงื่อนไข)

๓.       เลือกเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้  สื่อ สอดคล้องกับจุดประสงค์และชีวิตจริงของนักเรียน

๔.       ประเมินผลก่อนเรียนโดยใช้คำถามนำสนทนาจากครูเรื่องอาชีพคนไทย

๕.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนดำเนินงาน

๖.        ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๗.       ซ่อมเสริมปรับปรุงใช้ข้อมูลย้อนกลับ

การประเมินหลักสูตร (ประเมินเอกสารหลักสูตร,กระบวนการใช้หลักสูต)

ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตร

ถ้าหลักสูตรไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็ต้องย้อนกลับไปทบทวนตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนว่าบกพร่องตรงไหน แล้วจึงปรับปรุงแก้ไข

 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล CAR ๒/๑

แบบประเมินการสอนของตนเอง

วิชา ภาษาไทย    มีนักเรียนทั้งหมด  ๓๐  คน

การสอนครั้งที่     ๑-๘         เรื่อง   ต้นข้าวชาวนาไทย

วัน เดือน ปี   ๖-๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๗      เวลา    ๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

นักเรียนมาเรียน       ๓๐       คน  ขาด      -       คน

ความพร้อมและความสนใจของนักเรียนก่อนทดลอง

          ปกติ เพราะ .....................................................

          ดีกว่าปกติ เพราะ  รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวที่บ้านควายไทย

          แย่กว่าปกติ เพราะ...............................................

ผู้ดำเนินการสอนมี       คน  คือ  ครูลินลดา   กันทะพงค์.  และวิทยากรท้องถิ่นที่บ้านควายไทยอีก ๒  ท่าน

๑.    สภาพการสอนวันนี้ประเมินตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

ดำเนินการไปตามแผนการสอนทุกประการ

แตกต่างไปจากแผนการสอนบ้าง คือ

๒.  ข้อสังเกต (ข้อมูล) ที่น่าสนใจจากการสอนในวันนี้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะเมื่อรับทราบว่าในการเรียนหน่วยต้นข้าวชาวนาไทยนี้จะได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ และเมื่อได้ค้นหาเว็บไซด์ของบ้านควายไทย ก็แสดงอาการตื่นเต้น และถามว่าจะได้ไปจริงๆ เมื่อไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

๓.  การแปลความของผู้สอนในสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อ ๒      

             สิ่งจูงใจอันดับแรกคือ  รู้ว่าจะได้ไปเที่ยว  พอได้ดูในเว็บไซด์ก็ยิ่งทวีความอยากและคงจะเกิดจินตนาการว่า

              จะต้องได้ทำอะไร จะสนุกสนานแค่ไหน

๔.   ประสิทธิผลของการสอนในวันนี้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์                                                             

                 ครูขวัญประเมินตนเอง ได้       ๘๐ %  เพราะอะไร

                 ความสนใจในการเรียนรู้และความกระตือรือร้นในทุกกิจกรรม  โดยเฉพาะการได้ฝึกปฏิบัติจริงในทุกๆ กิจกรรม

                 และที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ  คือ  การได้ทดลองทำนาจริงๆ ตั้งแต่ การเตรียมดิน ไถนา การตีข้าว ดำนา

                 และการขี่ควาย ซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัส

           สิ่งที่ขาดหายไป ( อีก  ๒๐ % ) คือ 

                ๑.  คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนมีเพียงแค่    เครื่อง ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเด็ก

               ๒. ควรมีสื่อที่จูงใจเด็กมากกว่านี้

๕.   สิ่งที่ควรระมัดระวังในการสอนครั้งต่อไป

             การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ควรจัดแบ่งเวลาให้ดี

๖.    สิ่งที่ควรปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมในการสอนครั้งต่อไป

             อาจจะให้นักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซด์มาก่อน  โดยอาจจะให้ชื่อเว็บไซด์ หรือให้ฝึกสืบค้นเอง ส่วนสื่อที่นำมาใช้ ควรจะมีการปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

..ครูขวัญกำลังพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการให้เด็กเข้าถึงความรู้..โดยใช้สื่อทันสมัยขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 259495เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2009 23:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 09:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (12)

ต้นข้าวชาวนาไทย

น่าสนใจนะคะ

วิถีชีวิตอันงดงามของไทย

แวะมาทักทาย

ขอบคุณค่ะ

(โอ๊ยๆ...ทำไมเช้านี้เน็ตช้ามากกกกกกกก)

      อ่านแล้วผู้โดยสารอยางหนูได้ข้อมูลประกอบการเดินทางไปกับCARของครูขวัญคนสวยอีกเยอะเลยค่ะ(SAVEเก็บไว้เป็นข้อมูลดีๆอีกเหมือนเดิม ^_^)

      ถ้าทางเด็กๆจะสนุกนะคะ  ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

      อยากเห็นภาพครูขวัญพาเด็กๆไปทำนาจังค่ะ ^_^

      ส่งกำลังใจประจำวันนี้  หอบใหญ่ๆค่ะ สู้ๆ ^_^

แก้คำผิดค่ะ เดี๋ยว ศน.ภาษาไทยตี ^_^

     อยาง  เป็น อย่าง

     ถ้าทาง  เป็น ท่าทาง ค่ะ

     ขอบคุณค่ะ ^_^

ครูตุ๊กจ๋า..

มีปัญหาการนำไฟล์ขึ้นค่ะ

จริงๆแล้ว เครื่องมือ CAR 2/1  CAR 2/2 น่าจะตามมาด้วยกันแหละ

อดใจรอนะคะ..

สนุกมากจริงๆค่ะ..ครูขวัญ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

และสื่อชิ้นนี้ตอนนี้ก็เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์แล้ว

ประกวดชนะระดับประเทศด้วยจ้ะ..สดๆร้อนๆ

ขอบคุณนะจ๊ะ

ครูขวัญคนงามจ๊ะ..

ทราบแล้วเปลี่ยนจ้า....

กรุณาส่งไฟล์ภาพความสนุกของเด็กๆที่บ้านควายไทยมาด่วนนะจ๊ะ

พร้อมรายละเอียดบทกลอนต้นข้าวชาวนาไทย

เผื่อเพื่อนๆจะได้มีชีวิตชีวาในการเรียนรู้ด้วย..นะจ๊ะ

ครูตุ๊กก็อยากเห็นด้วยแหละ..

 

P

 

ขอบคุณน้องสายธารมากค่ะ

ที่เข้ามาเป็นกำลังใจแก่ครูไทยที่กำลังพยายามพลิกฟื้นวิถีชีวิตที่งดงาม ให้เด็กๆยุคนี้ได้เรียนรู้ค่ะ

"นาดำ"  "นาหว่าน" เด็กอนุบาลเชียงใหม่ ทราบความหมายเพราะได้ลงมือทำเอง

แวะมาซึมซับความงดงามอีกนะคะ

 

  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • อยากได้ CAR เหมือนกันค่ะ อิอิอิ
  • แต่...ดูแล้ว ยากนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

(มาอีกเป็นรอบที่เท่าไรแล้วเนี่ย)     

สนุกมากจริงๆค่ะ..ครูขวัญ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

และสื่อชิ้นนี้ตอนนี้ก็เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์แล้ว

ประกวดชนะระดับประเทศด้วยจ้ะ..สดๆร้อนๆ

--------^_^-------

     โอ้โฮ...ครูขวัญเก่งจริงๆ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะ จากใจจริงๆค่ะ ^_^ 

      ขอฝากเนื้อฝากตัว ฝากหัวใจเป็นศิษย์ครูขวัญด้วยเลยนะคะ ^_^

      สุดยอดๆจริงค่ะ.....^__^

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน คนเก่ง

  • มาชื่นชม ครูขวัญ ด้วยใจจริง
  • คงต้องติดตามและตามติด เป็นศิษย์แล้วล่ะค่ะ
  • จะรออ่านตอนต่อไปนะคะ

ด้วยรัก...พี่เหมียว

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน นายสถานีรถคนเก่ง

ต้องขอโทษด้วยค่ะที่หายไปเลย เพราะตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปแข่งขันรอบเอเชียแปซิฟิกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แต่ก็จะส่งรูปบรรยากาศการทำนาของเด็กๆ ที่ไปField Trip ที่บ้านควายไทย และภาพเด็กๆ กับผู้ปกครองช่วยกันสร้าง

ทุ่งนาจำลองในสวนเกษตรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ภาพเหล่านี้มีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - ปีปัจจุบัน แต่ที่พิเศษ คือปีมหามงคลที่ครูขวัญได้สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง ต้นข้าวชาวนาไทยเป็นสื่อประกอบ และปีนี้ได้พัฒนาสื่อเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านลอยฟ้า ที่ได้นำส่งเข้าประกวด ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองที่ร่วมมือกันจากโครงการ "ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันเพื่อลูก" สร้างผืนนาปลูกข้าวทั้งนาดำ นาหว่านจนสำเร็จ และขอบคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่ร่วมเป็นกำลังใจ รวมทั้ง ศน.อ้วนคนเก่งผู้เป็นนายสถานีรถยนต์คันนี้ด้วยค่ะ

ด้วยรักจากใจค่ะ

ลินลดาเจ้า

ขอบคุณป้าแดงค่ะ..ไม่ยากหรอกค่ะการขับเคลื่อนด้วย CAR  เพียงแต่อาศัยความเอาจริงเอาจังและความต่อเนื่องของคุณครู ..ใจมาก่อนค่ะ..

ขอบคุณครูตุ๊กค่ะ..ชอบเหมือนกันค่ะ..ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ  หนูขวัญกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวไปประกวดที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะ  เรามาลุ้นกับคนสวยนะคะ..ส่งกำลังใจให้เธอ..

ขอบคุณพี่เหมียว..พี่สาวคนสวยเจ้าค่ะ..ดีใจๆๆเข้ามาลุ้นน้องสาว เราจะจูงมือกันก้าวเดินนะคะ..กล้าก้าวไงคะ

ครูขวัญจ๋า..ดีใจที่ปลีกเวลาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ   ศน.อ้วนจะพยายามเป็นนายสถานีให้ดีที่สุดจ๊ะ   อาจตกหล่นบ้าง  คนสวยเข้ามาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะจ๊ะ  เผื่อเพื่อนๆต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

ต่อไปคงต้องได้ เอา CAR คันที่ ๓ มาขึ้นแล้วละจ้ะ..แล้วแวะมาอีกนะคะ

                   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี