วิถีชีวิตในชนบทนั้นจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  สีสันดอกไม้เหล่านั้นเป็นเสน่ห์และความทรงจำ  ดอกกระเจียว ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามคันนาจะแต้มสีสันให้กับวิถีชีวิตของคนชนบท  นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมบริโภค เป็นผักที่เกิดเองตามธรรมชาติปลอดจากสารเคมี  ที่ส่งผลให้คนนิยมบริโภคผักที่เกิดเองไม่ปนเปื้อนสารเคมี

      ผู้เขียนเห็นว่าวันหนึ่งดอกกระเจียวที่เคยเห็นเต็มทุ้งนาและทุ้งหญ้านั้น มันกำลังจะสูญพันธุ์ไปเพราะพื้นที่การเกษตรนั้นไม่มีที่เหลือให้ดอกกระเจียว ได้แต้มสีสันให้ดู

 

       ด้วยเหตุนี้ที่สวนจึงเหลือมุมวิถีชีวิตดั้งเดิมชนบท เอาไว้ โดยได้ขุดตามที่ต่างแล้วมาปลูกรวมกันให้ดอกกระเจียวเอาไว้แต้มสีสันบนผืนแผ่นดิน