การวิจัยในชั้นเรียน : ใบความรู้ที่ 4


ใบความรู้ที่ 4
การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 1  การระบุสภาพปัญหา / หัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

     การทำวิจัยในชั้นเรียนนั้น เมื่อสามารถกำหนดปัญหาที่จะทำการพัฒนา 
ปรับปรุงได้แล้ว ขั้นตอนการดำเนินงานใน ขั้นตอนที่ 2 คือ การกำหนดวิธีการ
ในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ครูต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ที่ระบุไว้ โดยสามารถศึกษาจาก วารสาร บทความ ตำรา คู่มือ งานวิจัย
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ หรือข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ท ตลอดจนประสบการณ์ของ
ครู ซึ่งจะทำให้ครูทราบว่า ปัญหาที่คล้ายกับปัญหาของเรามีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง
ใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร จะทำให้ครูเห็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนนี้ จะนำไปสู่ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะพบว่า
มีหลายปัญหา และในแต่ละปัญหาจะมีหลายสาเหตุ ในการกำหนดวิธีการ
แก้ปัญหา/แนวทางแก้ไข ควรเลือกแก้ปัญหาครั้งละ 1 สาเหตุ ควรเป็นสาเหตุ
ปัญหาที่ครูสามารถแก้ไขได้ และไม่เกินความสามารถของครู แล้วจึงค่อยๆคิด
แก้ปัญหาในสาเหตุต่อๆไป การเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้น มีด้วยกันหลายวิธี
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า โดยส่วนใหญ่วิธีการแก้ไขปัญหา / แนวทางแก้ไข
มีลักษณะใหญ่ๆ อยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการสอน ซึ่งอาจจะกระทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่
1. รูปแบบการสอน * ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
2. รูปแบบการเรียนรู้ * กลยุทธการสอน
3. เทคนิคการจัดกิจกรรม * ลีลาการสอน
4. รูปแบบการจัดกิจกรรม * กิจกรรมการฝึกทักษะ
2. สร้างสื่อการสอนหรือนวัตกรรม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
1. แบบฝึกทักษะ * ชุดครูช่วยสอน
2. บทเรียนสำเร็จรูป * เอกสารประกอบการสอน
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. หนังสือแบบเรียน * ชุดเสริมสร้างลักษณะนิสัย
5. ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง * คู่มือการทำงานกลุ่ม
6. แบบฝึกทักษะต่างๆ * คู่มือการเรียนรู้
7. ชุดการเรียนรู้ทางไกล * คู่มือการพัฒนาตนเอง
8. ชุดฝึกอบรม * ชุดสอนซ่อมเสริม
9. ชุดสื่อผสม * เกมส์ / บทละคร / บทเพลง
10. ชุดสื่อ VCD , CD , VDO
3. การปรับปรุง / เปลี่ยนหลักสูตร / วิธีการแก้ปัญหาใดๆ ซึ่งอาจ กระทำได้ในลักษณะดังนี้ คือ
1. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
การปรับเปลี่ยนจุดประสงค์การเรียน
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการ / กิจกรรมในหลักสูตร
การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล
3. การปรับปรุง เปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
        ทั้งนี้ การที่จะกำหนดว่าจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาลักษณะไหนนั้น  ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหาที่กำหนดจะพัฒนาหรือปรับปรุง รวมทั้ง ความสามารถของครูผู้สอนด้วยว่า
มีความถนัดในด้านใด ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ
ครูจึงควรต้องวิเคราะห์กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับปัญหา สาเหตุของปัญหา เพื่อ
การจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นในการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. กำหนดเรื่องหรือปัญหาว่าจะศึกษาเรื่องอะไร หมายถึง การระบุเรื่อง
หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ นิสัย หรือพฤติกรรมใดๆ เป็นต้น
2. กำหนดว่าจะศึกษาอย่างไร หมายถึง การระบุวิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางแก้ไข โดยจะระบุว่า จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใด เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
การทดลอง การสร้างสื่อการสอน การปรับเปลี่ยนหลักสูตร การสำรวจ การศึกษาแบบบรรยาย
การประดิษฐ์ การศึกษาหาความสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการใดๆ เป็นต้น
3. กำหนดว่าจะศึกษากับใคร หมายถึง การระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะทำ
การศึกษา เช่น เฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม ทั้งชั้นเรียน ระดับใด เป็นต้น
    ในการศึกษาเรียนรู้การฝึกอบรมทางไกล ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าไป
ศึกษารายละเอียดข้อมูล ผลการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
http://www.moe.go.th/wijai/profile1.html
http://www.obec.go.th/index1.html เลือก ศูนย์วิจัยและพัฒนา


เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. วิจัยเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542.
กาญจนา วัฒานยุ. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม :
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2544.
เบญจนี บุญอบ. เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้.
อัดสำเนา, 2548.
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. การวิจัยในชั้นเรียน (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
www.kru.ac.th/commit/education/e-training/e-training.html. 8 มีนาคม 2549.


คำสั่ง  เมื่อทำการศึกษาสาระตามใบความรู้ที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกล ทำกิจกรรมตามแบบฝึกปฏิบัติที่ 4
เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการปฏิบัติกิจกรรมได้ที่
web_trat@chaiyo.com ภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2549
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25346เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2006 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 14:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี