การเขียน TOR

การเขียน TOR (Terms of Reference) ที่ใช้ในการจ้างงาน นั้นฃมีหัวข้อสำคัญดังนี้

  • ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • คุณสมบัติผู้เสนอราคา
  • แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  • ระยะเวลาส่งมอบงาน
  • วงเงินในการจัดจ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการความเห็น (0)