Mary Broad และ John Newstron (1992) พบว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่ถึงร้อยละ 10 แต่เราสามารถเพิ่มปริมาณการนำความรู้ไปใช้ไม่ถึงให้ผู้จัดการ ผู้เรียน และผู้ฝึกอบรม ปฏิบัติดังนี้

สำหรับผู้จัดการ

  • ก่อนการเรียน ต้องทำความคุ้นเคยกับหลักสูตรและแผนการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้มาใช้
  • ระหว่างการเรียน ควรป้องกันไม่ให้ผู้เรียน (ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน) ถูกขัดจังหวะในขณะเรียน
  • หลังการเรียน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนมาในทันที

สำหรับผู้เรียน

  • ก่อนเรียน  ปรึกษากับผู้จัดการและผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการและการนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในงาน
  • ระหว่างการเรียน  จดบันทึกแนวความคิดที่สำคัญๆ และวิธีนำเอาแนวความคิดนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในงานจริง
  • หลังการเรียน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นระยะๆ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง

สำหรับผู้ฝึกอบรม

  • ก่อนการเรียน  ปรึกษากับหัวหน้างานถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และหาวิธีการลดหรือกำจัดอุปสรรคเหล่านั้น
  • ระหว่างการเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดตั้งกล่มเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานจริง
  • หลังการเรียน  คอยติดตามดูแล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการนำเอาทักษะใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง