อธิการบดี มวล.มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ"สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน"

เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนามวล.ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นองค์กรคุณภาพ

ที่ประชุมบริหาร มวล.(ประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี คณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์ /สถาบัน/โครงการ  หัวหน้าส่วน/หน่วย/โครงการ) ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 21/4/49 ที่ผ่านมาได้มีการมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณ(พร้อมป้าย) ให้แก่หน่วยงาน 6 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินการเข้าร่วมโครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่   น่าทำงาน" ได้แก่

   -ใบรับรองระดับทอง : ส่วนพัสดุ  ส่วนการเงินและบัญชี  และส่วนกิจการนักศึกษา

   -ใบรับรองระดับเงิน  : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมาของโครงการฯ มีดังนี้ คือ  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์การสร้างเสริมสุขภาพ(สอส.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้ดำเนินการโครงการ"ต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace Model) ในปี พ.ศ.2548 มีวัตถประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีภาพลักษณ์  มีสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน  พนักงานทำงานด้วยความมีชีวิตชีวา     ผลจากการดำเนินโครงการฯ ปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว   ก่อให้เกิดการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  พัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาดสวยงาม มีภาพลักษณ์ที่ดี ( นำหลัก 5 ส.มาประยุกต์ใช้) รวมถึงพนักงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น       ดังนั้นในปีพ.ศ.2549 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงได้จัดทำโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 2 โดยขยายผลหน่วยงานเป็น 15 หน่วยงาน  และเพิ่มกิจกรรมต่างๆ / มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขณะนี้ สอส.ได้อนุมัติโครงการ / งปม.แก่ มวล.แล้ว   ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขอให้หน่วยงานที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  และเตรียมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อจะได้นัดประชุมต่อไป

        ทั้งนี้ หลังจากได้มอบใบรับรองฯแล้ว  อธิการบดี ได้มีนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ"สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ในปีที่ 2  โดยให้หน่วยพัฒนาองค์กรร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯนี้  และบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรม/โครงการฯ อื่นๆ ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนาหน่วยงาน  และพัฒนาองค์กร   ทั้งนี้ เพือจะได้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนามวล.ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  และเป็นองค์กรคุณภาพ ต่อไป

       เนื่องจากผมเพิ่งจะได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ นี้  ดังนั้นหน่วยพัฒนามีแนวคิดที่จะบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ  เพื่อจะได้เป็นขุมความรู้เล็กๆ  จึงได้เปิดบล็อก เรื่องนี้ขึ้นมา   สามารถติดตาม   หรือร่วม ลปรร.ได้ที่ http.//gotoknow.org/hwiwu.ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)