การถ่ายภาพที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อจำลองเหตุการณ์จริง ประกอบการพิจารณาว่าใครถูกและใครผิด

การปฏิบัติตามวิธีการของผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นกัน

การใช้แผนที่ทางหลวงในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดหลาย ๆ วัน

การใช้สมการ พื้นที่วงกลม เท่ากับ พายคูณรัศมีวงกลมสองครั้ง เพื่อคาดการณ์พื้นที่วงกลมเมื่อรัศมีเปลี่ยนไป

ยังมีตัวอย่างอีกมาก

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่, ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙