ความเห็น 25048

สร้างแบบจำลองของเรื่องใกล้ตัว (๒)

น้ำตาล
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การสร้างแบบจำลองระบบเกี่ยวกับปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล  ส่งผลกระทบต่อนักเรียน เช่น  รายได้บิดามารดา  การทำงานนอกเวลาเรียน  การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  ผลการเรียน การเที่ยวยามวิกาล จะ      สามามารถจำลองเหตุการณ์  และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่คะ