จากการที่copDM ของรพ.ตะกั่วป่าได้เข้าฝึกเครือข่ายการเรียนรู้  หัวหน้าทีมคือพี่ศรี  ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ 11 แบบแผนเป็นแนวทาง  ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากผู้ใช้   อีกไม่นานจะออกฉบับร่างไปเสนอในที่ประชุมวันที่ 2-3 พค คะ